ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีสมาชิก 3 ประเภท  คือ
1. รัฐสมาชิก 11 ประเทศ (เรียงลำดับการเข้าเป็นสมาชิก) คือ

อินโดนีเซีย (2511)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2511)
มาเลเซีย (2511)
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (2511)
สิงคโปร์ (2511)
ราชอาณาจักรไทย (2511)
ราชอาณาจักรกัมพูชา (2514)
บรูไนดารุสซาลาม (2527)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2535)

สหภาพพม่า (2541)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต (2549)

2. สมาชิกสมทบ (Associate Members) 6 ประเทศ คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (2516) เครือรัฐออสเตรเลีย (2517)  นิวซีแลนด์ (2517) แคนาดา (2531) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (2533) และราชอาณาจักรสเปน (2550)

3. สมาชิกสมทบประเภทองค์การ (Affiliate Members) 3 แห่ง คือ
- สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล (International Council on Distance Education : ICDE) (2542)
- มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น (University of Tsukuba) (2552)
- British Council (2553)


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking