องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ 
(Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO)

เป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ภายใต้การตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีการลงนามในกฎบัตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เมื่อปี 2511

นอกจากองค์การซีมีโอจะเป็นองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว องค์การซีมีโอยังเป็นองค์กรโดยชอบตามกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การที่รัฐบาลได้ให้สัตยาบันกฎบัตร โดยรัฐมนตรีศึกษาเป็นผู้ลงนาม ทำให้เกิดพันธะผูกพันในฐานะประเทศสมาชิกและทำให้รัฐบาลของแต่ละประเทศยอมรับข้อผูกพันต่างๆ เมื่อรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศสมาชิกได้มาประชุมกันในสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council : SEAMEC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้วางนโยบายในการกำหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของซีมีโอ

ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีสมาชิก (Member Country) รวม 11 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต้ มีสมาชิกสมทบ (Associate Member) 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เยอรมัน นอร์เวย์ และ สเปน มีหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) 1 แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล (International Council on Distance Education : ICDE) และ Partner Country คือ ญี่ปุ่น

bullet_news_libralies การก่อตั้งองค์การ
bullet_news_libralies กฏบัตร
bullet_news_libralies วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบข่ายความเชี่ยวชาญ
bullet_news_libralies กลไกการดำเนินงาน
bullet_news_libralies สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Ministers of Education Council : SEAMEC)
bullet_news_libralies สำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat)
bullet_news_libralies ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Centres and Network)
bullet_news_libralies สมาชิก

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking