Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2564

wan dek 23 12 2563

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการให้บังเกิดแก่เด็กไทยถ้วนหน้า

          จึงขอเชิญผู้สนใจสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อไปยังหัวหน้าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2514 4023-30 ต่อ 204 และ 205 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 ธันวาคม 2563