Loading color scheme

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

annoucement school 27 1 2564

annoucement1 27 1 2564

annoucement2 27 1 2564

แปล/รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มกราคม 2564