Loading color scheme

ประกาศให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามปกติ ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร

WFO1 29 1 2564

WFO 29 1 2564

รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 มกราคม 2564