Loading color scheme

ขอเชิญข้าราชการผู้สนใจสมัครโอนย้ายในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

Transfer Officer 10 2 2564

          สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับโอน/ย้าย ข้าราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
โดยให้ติดต่อขอรายละเอียดที่กลุ่มบริหารงานต่างประเทศ สต.สป. หมายเลขติดต่อ 02 281 0565 ต่อ 106

ข้อมูล : สิริกาญจน์ ทวีแก้ว
นฤมล สุวรรณเนตร
กลุ่มบริหารงานต่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564