KUALA LUMPUR DECLARATION ON HIGHER EDUCATION

Kuala Lumpur Declaration on Higher Education 4 12 2562

ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษา
(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)                                              

KUALA LUMPUR DECLARATION ON
HIGHER EDUCATION

เรา ประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาล ในนามของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 27 ค.ศ. 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ยืนยัน ปฏิญญาชะอำ-หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
รับรองที่ชะอำ-หัวหิน ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2009

ยอมรับ หลักการที่ได้รับการรับรองในปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (ปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ 2)
ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2003
เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2020

ระลึกถึง ประเด็นสำคัญทั้ง 4 ประการ และ 20 แผนงานเฉพาะ
ที่ดำเนินการภายใต้แผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน
ค.ศ. 2011 – 2015

ระลึกถึง ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยการประกอบการ
เยาวชนและการจ้างงาน ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
ค.ศ. 2013 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม

WE, the Heads of States or Governments representing
ASEAN, consisting of Brunei Darussalam, the Kingdom of
Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s
Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union
of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic
of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist
Republic of Viet Nam, on the occasion of the 27th ASEAN
Summit 2015 in Kuala Lumpur:

REAFFIRMING the Cha-Am Hua Hin Declaration on
Strengthening Cooperation on Education to Achieve
an ASEAN Caring and Sharing Community, adopted at
Cha-Am Hua Hin, Thailand on 24th October 2009;

ACKNOWLEDGING the principles adopted at the
Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) in Bali,
Indonesia on 7th October 2003 to establish the ASEAN
Community by 2020;

RECALLING the four priority areas and 20 specific
programmes for implementation under the ASEAN
Five Year Work Plan on Education 2011-2015;

RECALLING the Bandar Seri Begawan Declaration on
Youth Entrepreneurship and Employment, adopted at
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 22nd May 2013;

Kuala Lumpur Declaration 4 12 2562

ระลึกถึง ปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี ค.ศ. 2015

ระลึกถึง 8 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษา ซึ่งได้รับการรับรอง
ในที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2014

ยินดี กับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 - 2015 และมาตรการ
และข้อผูกพันอื่นจากปฏิญญาอาเซียนและแผนปฏิบัติการฉบับต่าง ๆ

ชื่นชม ต่อความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา
แผนงานการศึกษาของอาเซียน ค.ศ. 2016 - 2020

เน้นย้ำ ความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความเชื่อมโยงทางการเมือง
การบูรณาการทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบทางสังคม
และ

RECALLING the Nay Pyi Taw Declaration on the ASEAN
Community’s Post-2015 Vision;

RECALLING the Eight Key Elements on Education
Adopted at the 8th ASEAN Education Ministers Meeting
(ASED) in Lao PDR, September 2014;

WELCOMING the progress made in implementing
the Roadmap for the ASEAN Community (2009-2015)
as well as other measures and commitment set out
in various ASEAN declarations and plans of action;

COMMENDING the on-going efforts in developing
the ASEAN 5-Year Work Plan on Education 2016-2020;

STRESSING the importance of cooperation among
ASEAN Member States towards formation of the ASEAN
Community that is politically cohesive, economically
integrated and socially responsible; and

ตระหนัก ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ความท้าทาย
ในการสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งของประชาคม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา
เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและโลก
จึงเห็นพ้องร่วมกัน ดังนี้:
          1. รับทราบว่าการอุดมศึกษาเป็นหนึ่งในตัวเร่งของประเด็น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมของภูมิภาค
          2. ยกระดับคุณภาพในการจัดการอุดมศึกษาของประเทศ
สมาชิกอย่างทั่วถึง
          3. ส่งเสริมบทบาทเชิงวิชาการของการอุดมศึกษา
ของอาเซียนในชุมชนวิชาการระดับโลก
          4. ยอมรับความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของประชาคมอาเซียนผ่านกลไกการเคลื่อนย้ายนักเรียน
นักศึกษา และนักวิชาการภายในภูมิภาค
          5. มีบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่งคั่ง
การปรับตัวได้ และการความมีชีวิตชีวาของอาเซียน ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และชุมชน
          6. ส่งเสริมการพัฒนาและการเป็นผู้ประกอบการ
ในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชน
คนทำงานและอาสาสมัคร
          7. สร้างประชาคมอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ที่มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ โดยสถาบัน
อุดมศึกษาในอาเซียนจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพ
ของภูมิภาค เช่น การให้โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
การศึกษาออนไลน์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน การศึกษา
หลังปริญญา การศึกษาข้ามพรมแดน และการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ
ที่มีความยืดหยุ่น
          8. สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้
หลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาชุมชน
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          9. เพิ่มบทบาทเชิงประจักษ์ของอาเซียนในเวทีโลก
ผ่านการเพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
MINDFUL of the changes in societies, challenges in
building shared peace, security and prosperity across
communities in Southeast Asia, and the need for
transformation at regional and global levels,
hereby agree to:
i. acknowledge higher education as one of the
catalysts in accelerating ASEAN’s economic, political
and sociocultural development agenda;
ii. uphold quality in the provision of higher
education across all member states;
iii. enhance academic contribution of ASEAN higher
education within the global academic community;
iv. embrace diversity and solidarity of the ASEAN
Community through enhanced intra-ASEAN mobility of
students and scholars;
v. contribute to the promotion of peace,
prosperity, resilience, and vibrancy of ASEAN through
synergised collaboration between the academia,
industry, government and community;
vi. foster sustainable local community development
through participation of youth, professionals and
volunteers in entrepreneurial endeavours;
vii. build an innovation-driven ASEAN Community
with critical thinking capability and skill through capacity
building offered by higher education institutions within
ASEAN, such as opportunities for lifelong learning, technical
and vocational education and training (TVET), online and
blended learning, postgraduate education, transnational
education and other flexible learning options;
viii. contribute to sustainable development through
academic programmes, research, community development
and stakeholder engagement;
ix. increase visibility of ASEAN globally through
increased thought leadership in various disciplines of
higher education at regional and international levels;
Kuala Lumpur Declaration1 4 12 2562

เรา ยอมรับและผูกมัดตามปณิธานข้างต้น และให้ถือว่าเอกสาร
ฉบับนี้เป็นหลักและแนวทางในการส่งเสริมอาเซียนที่ยึดมั่น
ในประโยชน์ของประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมด้วย
แผนการดำเนินการอื่น ๆ ที่ปรากฎในเอกสารประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี ค.ศ. 2015

เรา ขอมอบหมายให้ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนทำหน้าที่
ปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้ โดยใช้แนวทางของแผนปฏิบัติการ
ภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา
และรายงานต่อเราเป็นประจำผ่านคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการ
รับรอง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2015

WE are committed on the above aspirations and this
document serves as the guiding principles in promoting
a people-oriented and people-centred ASEAN together
with the elements contained in the integral ASEAN
Community’s Post-2015 document.

WE task the ASEAN Ministerial Meeting on Education
(ASED) to implement this Declaration, guided by
the Framework for Implementation of ASEAN Declaration
on Higher Education, and report to us regularly through
the ASEAN Socio-Cultural Community Council on
the progress of the implementation.
Adopted in Kuala Lumpur, Malaysia on the Twenty
First Day of November in the Year Two Thousand and
Fifteen.

   
   
   
   
   

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking