ASEAN Community Vision 2025

ASEAN Community vusion 2025

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025
(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)                                              
ASEAN COMMUNITY VISION 2025

1. เราในฐานะประมุขแห่งรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล
ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า อาเซียน)
มารวมตัวกันที่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งประชาคม
อาเซียน 2015 อย่างเป็นทางการ และกำหนดวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน 2025

2. เราระลึกถึงวิสัยทัศน์อาเซียนในการเป็นประชาคม
ที่รวมกันเป็นหนึ่ง มีสันติภาพ และความมั่นคง รวมทั้ง
มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีและ
ความปรารถนา ที่ระบุไว้ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 กฎบัตรอาเซียน
แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009 - 2015) และ
ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก

3. เรายินดีที่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ความคืบหน้าของ
การดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ซึ่งประกอบไปด้วย แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กรอบยุทธศาสตร์ ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนและแผนงาน
ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 2 (ค.ศ. 2009 -
2015) รวมทั้งแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
ได้นำพาพวกเราไปสู่จุดที่สำคัญของพัฒนาการอาเซียน กล่าวคือ
การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 อย่างเป็นทางการ

4. เราตกลงที่จะทำให้ประชาคมของเราแข็งแกร่ง
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการ การรวมกลุ่มที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ยึดมั่นในกฎกติกา ทำเพื่อประโยชน์
ของประชาชน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นที่ซึ่ง
ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและได้รับประโยชน์จากการสร้างประชาคม เสริมสร้าง
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีอัตลักษณ์ร่วม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักการของกฎบัตรอาเซียน

5. เรามองเห็นประชาคมที่มีสันติภาพ ความมั่นคง
และความแข็งแกร่ง มีศักยภาพมากขึ้น ที่จะตอบสนองต่อ
ความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาคมที่มองออกไป
นอกภูมิภาคในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก โดยยังรักษา
ความเป็นแกนกลางของอาเซียนไว้ อีกทั้งเรามองเห็น
ความมีชีวิตชีวา ความยั่งยืนและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นสูง
ความเชื่อมโยงที่มากขึ้น รวมทั้งความพยายามที่แข็งขันขึ้นในการ
ลดช่องว่างด้านการพัฒนาผ่านข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน
และเรายังมองเห็นอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการไขว่คว้า
โอกาสและรับมือกับความท้าทายที่จะมาถึงในทศวรรษหน้า

6. เราเน้นย้ำความสอดคล้องกันระหว่างวาระ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 กับ
ความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนของเรา
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

7. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะเป็น
ประชาคมที่มีความเป็นหนึ่ง ครอบคลุม และแข็งแกร่ง ประชาชน
ของเราจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปรองดอง
และมั่นคง โอบรับค่านิยมเรื่องขันติธรรมและทางสายกลาง
รวมทั้งยึดมั่นในหลักการขั้นพื้นฐานของอาเซียน ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่มีร่วมกัน นอกจากนี้ อาเซียนยังคงมีความแน่นแฟ้น
มีความสำคัญ และตอบสนองต่อความท้าทายที่คุกคามสันติภาพ
และความมั่นคงของภูมิภาค และมีบทบาทหลักในการสร้าง
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
ในขณะเดียวกันก็ปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอย่างลึกซึ้งขึ้น
และร่วมส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพของโลก

8. ดังนั้น เราจะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
8.1 ประชาคมที่ยึดมั่นในกฎกติกา ที่ยึดมั่น
ในหลักการขั้นพื้นฐานของอาเซียน ค่านิยม และบรรทัดฐานที่มีร่วมกัน
ตลอดจนหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ควบคุมการดำเนิน
ความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างรัฐ

8.2 ประชาคมที่ครอบคลุมและตอบสนอง
ที่ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความยุติธรรม เป็นประชาธิปไตย
ปรองดอง และมีความอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพ โดยเป็นไป
ตามหลักประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และนิติธรรม

8.3 ประชาคมที่โอบรับขันติธรรมและทางสายกลาง
ความเคารพศาสนา วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน
ของประชาชนของเรา ยึดมั่นในค่านิยมร่วมเพื่อให้มีความเป็นหนึ่ง
ในความหลากหลาย รวมถึงรับมือกับภัยคุกคามของลัทธิสุดโต่ง
รุนแรงในทุกรูปแบบ

8.4 ป ร ะ ช า ค ม ที่ส่ง เ ส ริม ค ว า ม มั่น ค ง
ที่ครอบคลุมทุกมิติ ที่พัฒนาศักยภาพในการรับมือกับ
ความท้าทายที่มีอยู่และที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงประเด็น
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ
และความท้าทายข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที

8.5 ภูมิภาคที่แก้ไขความแตกต่างและข้อพิพาท
โดยสันติวิธี รวมถึงการละเว้นการขู่ที่จะใช้หรือการใช้ความรุนแรง
และใช้กลไกการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ ในขณะเดียวกัน
ก็เสริมสร้างมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งเสริมกิจกรรม
การทูตเชิงป้องกัน และข้อริเริ่มเรื่องการคลี่คลายความขัดแย้ง

8.6 ภูมิภาคที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนการสนับสนุนความพยายาม
ระดับโลกในการลดอาวุธ การไม่แพร่ขยายและการใช้อาวุธนิวเคลียร์
เพื่อสันติ

8.7 ภูมิภาคที่ส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลและ
ความร่วมมือทางทะเลเพื่อสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคและ
ภายนอก ผ่านกลไกของอาเซียนและกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ
และรับรองสนธิสัญญา และหลักการทางทะเลที่เป็นที่ยอมรับ
ในเวทีระหว่างประเทศ

8.8 ประชาคมที่เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ความแน่นแฟ้น และความเป็นแกนกลางของอาเซียน รวมถึงยังคง
เป็นแรงผลักดันหลักในการสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค
โดยตั้งอยู่บนกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ

8.9 ประชาคมที่ส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจา
อย่างลึกซึ้ง การปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และเปิดรับหุ้นส่วน
ที่มีศักยภาพ เพื่อความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร และเป็นประโยชน์ร่วมกัน
รวมถึงร่วมกันตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อประเด็น และพัฒนาการ
ในระดับโลกที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

9. ภายในปี ค.ศ. 2025 ประชาคมเศรษฐกิจของเรา
จะต้องมีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้ง มีความเป็นเอกภาพ
มีความสามารถในการแข่งขัน มีพลวัต และมีความหลากหลาย
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและความร่วมมือจากแต่ละภาคส่วน
ที่เพิ่มขึ้น และเป็นประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง ทุกคนมีส่วนร่วม
มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก

10. ดังนั้น เราจะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
10.1 เศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีการรวมตัวกัน
อย่างลึกซึ้งที่สนับสนุนและคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผ่านการค้าขาย การลงทุน การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเพิ่ม
ความสามารถของภูมิภาคในการตอบสนองต่อความท้าทายและ
แนวโน้มของโลก ส่งเสริมการเป็นตลาดเดียวจากการมีความตกลง
เกี่ยวกับการค้าขายสินค้าและขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี
รวมทั้งความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในด้านบริการการค้าและ
ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานมีฝีมือ นักธุรกิจ
และเงินทุน

10.2 ประชาคมที่มีความสามารถในการแข่งขัน
มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรม และมีพลวัตซึ่งส่งเสริม
การเจริญเติบโตเชิงผลผลิต ผ่านการใช้ประโยชน์ของความรู้
และนโยบาย ที่ส่งเสริมนวัตกรรม เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมายที่โปร่งใส
และตอบสนอง ตลอดจนกลไกระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพ
และมีวิสัยทัศน์ในการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก

10.3 ความเชื่อมโยงที่มากขึ้นและความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีการพัฒนากรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค
รวมทั้งนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญต่อ
การดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจ

10.4 ประชาคมที่แข็งแกร่ง ทุกคนมีส่วนร่วมทำ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเสมอภาคและการเจริญเติบโต
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นประชาคมที่มีนโยบายเกี่ยวกับวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกัน
เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา และเป็นประชาคมที่มีการปฏิสัมพันธ์
กับภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือ
และโครงการด้านการพัฒนาระดับอนุภูมิภาค และมีโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่อขจัดความยากจน และ

10.5 อาเซียนที่เป็นสากลและดำเนินความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจกับภาคีภายนอกด้วยวิธีการที่เป็นระบบและ
สอดคล้องกันยิ่งขึ้น และยังคงเป็นผู้ขับเคลื่อนการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกที่คงความเป็นศูนย์กลางและ
มีความสำคัญรวมทั้งเป็นอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียว และมีบทบาท
และเสียงที่มากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลก ในการจัดการและรับมือกับ
ประเด็นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

11. ในปี ค.ศ. 2025 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนของเราจะเป็นประชาคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน
และประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วม มีความยั่งยืน
แข็งแกร่งและพลวัต

12. ดังนั้น เราจะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
12.1 ประชาคมที่มุ่งมั่น ประชาชนมีส่วนร่วม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลไกที่เชื่อถือได้ และทุกคน
มีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในอาเซียนโดยยึดหลัก
ธรรมภิบาล

12.2 ประชาคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
แรงงานข้ามชาติ หรือกลุ่มที่เปราะบางและชายขอบ

12.3 ประชาคมที่มีความยั่งยืนที่สนับสนุน
การพัฒนาทางสังคมและปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไก
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน
และอนาคตของประชาชน
12.4 ประชาคมที่แข็งแกร่งที่มีความสามารถและ
สมรรถนะในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเปราะบาง
ทางสังคมและความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ปัญหาภัยพิบัติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนภัยคุกคาม
และความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
12.5 ประชาคมที่มีพลวัตและปรองดอง ตระหนัก
และภูมิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และมรดกที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริมประชาคมโลกในเชิงรุกได้
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า
13. เพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025
ได้สำเร็จ เราต้องจัดตั้งประชาคมที่มีสถาบันที่เข้มแข็งด้วยการ
พัฒนากระบวนการการทำงานและการประสานงานของอาเซียน
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน
ซึ่งรวมถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน นอกจากนี้ เราจะต้องจัดตั้ง
ประชาคมที่สถาบันของอาเซียนมีตัวตนมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ
14. ดังนั้น เรามอบหมายคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ในการนำข้อตกลงใน “อาเซียน ค.ศ. 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน”
ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่และอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงาน
ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตามกระบวนการที่ได้ดำเนินการ
อยู่ก่อนแล้ว
15. เราสัญญากับประชาชนของเราว่า จะมีความแน่วแน่
ในการจัดตั้งอาเซียนที่ยึดมั่นในกฎกติกา ทำเพื่อประโยชน์
ของประชาชน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีหนึ่งวิสัยทัศน์
หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

1. We, the Heads of State/Government
representing the peoples of the Member States of the
Association of Southeast Asian Nations (hereinafter
referred to as ASEAN), gather here today at the
27th ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, to celebrate
the formal establishment of the ASEAN Community
2015 and to chart the ASEAN Community Vision 2025.

2. We recall the ASEAN vision of an integrated,
peaceful and stable community with shared prosperity
built upon the aspirations of and commitment to
the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia,
the ASEAN Vision 2020, the Declaration of ASEAN
Concord II, the ASEAN Charter, the Roadmap for
an ASEAN Community (2009-2015) and the Bali Declaration
on ASEAN Community in a Global Community of
Nations.

3. We are pleased that the positive progress
made since 2009 in implementing the Roadmap for
an ASEAN Community comprising the ASEAN
Political-Security Community, ASEAN Economic
Community and ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprints, as well as the Initiative for ASEAN
Integration (IAI) Strategic Framework and the IAI Work
Plan II (2009-2015) and the Master Plan on ASEAN
Connectivity has led us to another important milestone
in ASEAN development, namely, the formal establishment
of the ASEAN Community 2015.

4. We resolve to consolidate our Community,
building upon and deepening the integration process to
realise a rules-based, people-oriented, people-centred
ASEAN Community, where our peoples enjoy human
rights and fundamental freedoms, higher quality of life
and the benefits of community building, reinforcing
our sense of togetherness and common identity,
guided by the purposes and principles of the ASEAN Charter.

5. We envision a peaceful, stable and resilient
Community with enhanced capacity to respond
effectively to challenges, and ASEAN as an outwardlooking
region within a global community of nations,
while maintaining ASEAN centrality. We also envision
vibrant, sustainable and highly integrated economies,
enhanced ASEAN Connectivity as well as strengthened
efforts in narrowing the development gap, including
through the IAI. We further envision ASEAN empowered
with capabilities, to seize opportunities and address
challenges in the coming decade.

6. We underline the complementarity of the
United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development
with ASEAN community building efforts to uplift
the standards of living of our peoples.
ASEAN Political-Security Community

7. Our ASEAN Political-Security Community
by 2025 shall be a united, inclusive and resilient community.
Our peoples shall live in a safe, harmonious and secure
environment, embrace the values of tolerance and
moderation as well as uphold ASEAN fundamental
principles, shared values and norms. ASEAN shall remain
cohesive, responsive and relevant in addressing
challenges to regional peace and security as well as play
a central role in shaping the evolving regional architecture,
while deepening our engagement with external parties
and contributing collectively to global peace, security
and stability.

8. We, therefore, undertake to realise:
8.1. A rules-based community that fully
adheres to ASEAN fundamental principles, shared
values and norms as well as principles of international
law governing the peaceful conduct of relations among
states;

8.2. An inclusive and responsive community
that ensures our peoples enjoy human rights and
fundamental freedoms as well as thrive in a just,
democratic, harmonious and gender-sensitive environment
in accordance with the principles of democracy,
good governance and the rule of law;

8.3. A community that embraces tolerance
and moderation, fully respects the different religions,
cultures and languages of our peoples, upholds
common values in the spirit of unity in diversity as well
as addresses the threat of violent extremism in all its
forms and manifestations;

8.4. A community that adopts a
comprehensive approach to security which enhances
our capacity to address effectively and in a timely manner
existing and emerging challenges, including non-traditional
security issues, particularly transnational crimes and
transboundary challenges;

8.5. A region that resolves differences
and disputes by peaceful means, including refraining
from the threat or use of force and adopting peaceful
dispute settlement mechanisms while strengthening
confidence-building measures, promoting preventive
diplomacy activities and conflict resolution initiatives;

8.6. A region that remains free of nuclear
weapons and other weapons of mass destruction,
as well as contributes to global efforts on disarmament,
non-proliferation and peaceful uses of nuclear energy;

8.7. A community that enhances maritime
security and maritime cooperation for peace and
stability in the region and beyond, through ASEAN and
ASEAN-led mechanisms and adopts internationallyaccepted
maritime conventions and principles;

8.8. A community that strengthens our unity,
cohesiveness and ASEAN centrality as well as remains
the primary driving force in shaping the evolving regional
architecture that is built upon ASEAN-led mechanisms;
and

8.9. A community, in the interest of
developing friendly and mutually beneficial relations,
that deepens cooperation with Dialogue Partners,
strengthens engagement with other external parties,
reaches out to potential partners, as well as responds
collectively and constructively to global developments
and issues of common concern.

ASEAN Economic Community

9. Our ASEAN Economic Community by 2025
shall be highly integrated and cohesive; competitive,
innovative and dynamic; with enhanced connectivity and
sectoral cooperation; and a more resilient, inclusive, and
people-oriented, people-centred community, integrated
with the global economy.

10. We, therefore, undertake to achieve:
10.1. A highly integrated and cohesive regional
economy that supports sustained high economic growth
by increasing trade, investment, and job creation;
improving regional capacity to respond to global
challenges and mega trends; advancing a single market
agenda through enhanced commitments in trade
in goods, and through an effective resolution of non-tariff
barriers; deeper integration in trade in services;
and a more seamless movement of investment, skilled
labour, business persons, and capital;

10.2. A competitive, innovative and dynamic
community which fosters robust productivity growth
including through the creation and practical application
of knowledge, supportive policies towards innovation,
science-based approach to green technology and
development, and by embracing the evolving digital
technology; promotion of good governance, transparency
and responsive regulations; effective dispute resolution;
and a view towards enhanced participation in global
value chains;

10.3. Enhanced connectivity and sectoral
cooperation with improvements in regional frameworks,
including strategic sectoral policies vital to the effective
operationalisation of the economic community;

10.4. A resilient, inclusive, people-oriented
and people-centred community that engenders equitable
development and inclusive growth; a community with
enhanced micro, small and medium enterprise
development policies and cooperation to narrow
the development gaps; and a community with effective
business and stakeholder engagement, sub-regional
development cooperation and projects, and greater
economic opportunities that support poverty
eradication; and

10.5. A global ASEAN that fosters a more
systematic and coherent approach towards its
external economic relations; a central and foremost
facilitator and driver of regional economic integration
in East Asia; and a united ASEAN with an enhanced role
and voice in global economic fora in addressing
international economic issues.
ASEAN Socio-Cultural Community

11. Our ASEAN Socio-Cultural Community
by 2025 shall be one that engages and benefits
the peoples, and is inclusive, sustainable, resilient,
and dynamic.

12. We, therefore, undertake to realise:
12.1. A committed, participative and
socially-responsible community through an accountable
and inclusive mechanism for the benefit of our peoples,
upheld by the principles of good governance;

12.2. An inclusive community that promotes
high quality of life, equitable access to opportunities for
all and promotes and protects human rights of women,
children, youth, the elderly/older persons, persons
with disabilities, migrant workers, and vulnerable and
marginalised groups;

12.3. A sustainable community that promotes
social development and environmental protection
through effective mechanisms to meet the current and
future needs of our peoples;

12.4. A resilient community with enhanced
capacity and capability to adapt and respond to social
and economic vulnerabilities, disasters, climate change
as well as emerging threats and challenges; and

12.5. A dynamic and harmonious community
that is aware and proud of its identity, culture,
and heritage with the strengthened ability to innovate
and proactively contribute to the global community.
Moving Forward

13. In order to achieve our ASEAN Community
Vision 2025, we shall realise a community with enhanced
institutional capacity through improved ASEAN work
processes and coordination, increased effectiveness and
efficiency in the work of ASEAN Organs and Bodies, including
a strengthened ASEAN Secretariat. We shall also realise
a community with increased ASEAN institutional presence
at the national, regional and international levels.

14. We, therefore, task the ASEAN Community
Councils to fully and effectively implement
the commitment contained in the ASEAN 2025 :
Forging Ahead Together and to submit their reports to
the ASEAN Summit, in accordance with the established
procedure.

15. We pledge to our peoples our resolve to realise
a rules-based, people-oriented, people-centred ASEAN
of “One Vision, One Identity, One Community”.


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking