Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025 : Forging Ahead Together

kuala lumpur declaration on 2025

ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์
ว่าด้วยอาเซียน 2025 :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)       
---------------------------------------------------------------------      
KUALA LUMPUR DECLARATION
ON ASEAN 2025 :
FORGING AHEAD TOGETHER
--------------------------------------------------------------------

เรา ประมุขแห่งรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
อาเซียน) ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ระลึกถึง จิตวิญญาณที่บิดาผู้ก่อตั้งอาเซียนได้รวมตัวกัน
ณ กรุงเทพฯ ในปี ค.ศ. 1967 เพื่อก่อตั้งสมาคม ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยสร้างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสันติภาพ เสรีภาพ
และความเจริญรุ่งเรืองสำหรับประชาชนของเรา
ยืนยัน พันธกรณีที่มีต่อวัตถุประสงค์และหลักการที่ปรากฏ
ในปฏิญญาอาเซียน (กรุงเทพฯ ค.ศ. 1967) ปฏิญญาว่าด้วยภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและ
ความเป็นกลาง (กรุงกัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. 1971) สนธิสัญญามิตรภาพ
และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (บาหลี ค.ศ. 1976)
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน (บาหลี ค.ศ. 1976)
สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงเทพฯ ค.ศ. 1995) วิสัยทัศน์อาเซียน
ค.ศ. 2020 (กรุงกัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. 1997) ปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (บาหลี ค.ศ. 2003) และ
ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก (บาหลี
ค.ศ. 2011)

ยืนยัน วัตถุประสงค์และหลักการที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาและเจตนารมณ์ร่วมที่จะ
อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ
ที่ยืนยง มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความมั่งคั่ง
ร่วมกัน และมีความก้าวหน้าทางสังคมและส่งเสริมผลประโยชน์
อุดมคติ และความใฝ่ฝันของอาเซียน

ตระหนักว่า ภูมิยุทธศาสตร์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทาย ซึ่งอาเซียนจะต้อง
ตอบสนองในเชิงรุก เพื่อให้อาเซียนมีความสำคัญและรักษา
ความเป็นแกนกลางและบทบาทของอาเซียนในฐานะผู้ขับเคลื่อนหลัก
ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

ตระหนักถึง เจตนารมณ์ของเราในปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน
ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2015 และ
ปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลัง
ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจะกำหนดทิศทางในอนาคตของอาเซียน
ที่มีเอกภาพทางการเมือง มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำเพื่อประชาชนและมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นในกฎกติกาอย่างแท้จริง

เน้นย้ำ ความสำคัญของการปฏิบัติตามรายงานและข้อเสนอแนะ
ของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและการทบทวนองค์กรต่าง ๆ
ของอาเซียน ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 25 ณ เนปิดอว์

ตระหนักถึง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009 - 2015) ซึ่งประกอบด้วย
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งแผนงาน
ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 2 และแผนแม่บท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงของอาเซียน

ต้อนรับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 อย่างเป็นทางการ
ซึ่งประกอบด้วยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน และ

ชื่นชม การทำงานของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2015 รวมทั้งคณะทำงาน
ระดับสูงว่าด้วยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และคณะ
ทำงานระดับสูงว่าด้วยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนในการจัดทำ
แผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ฉบับ

ในการนี้ จึง

          1. รับรอง วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และ
แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025
แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025

          2. เห็นพ้องว่า ปฏิญญาฉบับนี้ และวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 2025 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025
และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025
ตามเอกสารแนบรวมกันเป็นเอกสาร “อาเซียน ค.ศ. 2025 :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน”

          3. ตัดสินใจว่า “อาเซียน ค.ศ. 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน”
เป็นเอกสารทดแทนแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
(ค.ศ. 2009 - 2015)

          4. ตัดสินใจอีกว่า แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัว
ของอาเซียน ฉบับที่ 3 และความเชื่อมโยงอาเซียน ค.ศ. 2025
ที่จะรับรองในปี ค.ศ. 2016 จะเป็นส่วนหนึ่งของ “อาเซียน
ค.ศ. 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน”

          5. มอบหมาย ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง
องค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนดำเนินการตาม “อาเซียน ค.ศ. 2025 :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน” อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียน

          6. มอบหมาย ให้รัฐมนตรีอาเซียน เลขาธิการอาเซียน
และองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนระดมทรัพยากรจากประเทศสมาชิก
และจากภายนอกเพื่อดำเนินการตาม “อาเซียน ค.ศ. 2025 :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน” และ

          7. มอบหมาย ให้เลขาธิการอาเซียนติดตามและรายงาน
ความคืบหน้าของการดำเนินการตาม “อาเซียน ค.ศ. 2025 :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน” ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นประจำทุกปี
ผ่านคณะมนตรีประสานงานอาเซียนและคณะมนตรีประชาคม
อาเซียน

           จัดทำที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2015 โดยมีต้นฉบับเดียวเป็นภาษาอังกฤษ

WE, the Heads of State/Government of the Member
States of the Association of Southeast Asian Nations
(hereinafter referred to as ASEAN), namely, Brunei
Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic
of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic,
Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar,
the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore,
the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic
of Viet Nam, on the occasion of the 27th ASEAN Summit
in Kuala Lumpur;

RECALLING the spirit in which the ASEAN Founding
Fathers gathered in Bangkok in 1967 to create an
organisation that would help bring about a Southeast
Asian region of peace, freedom and prosperity for our
peoples;

REAFFIRMING our commitment to the purposes
and principles enshrined in the ASEAN Declaration
(Bangkok, 1967), the Zone of Peace, Freedom and
Neutrality Declaration (Kuala Lumpur, 1971), the Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali, 1976),
the Declaration of ASEAN Concord (Bali, 1976), the Treaty
on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone
(Bangkok, 1995), the ASEAN Vision 2020 (Kuala Lumpur,
1997), the Declaration of ASEAN Concord II (Bali, 2003)
and the Bali Declaration on ASEAN Community in a Global
Community of Nations (Bali, 2011);

REAFFIRMING FURTHER the purposes and
principles enshrined in the ASEAN Charter that reflect
our desire and collective will to live in a region of lasting
peace, security and stability, sustained economic
growth, shared prosperity and social progress, as well
as promote ASEAN interests, ideals and aspirations;

RECOGNISING that the rapidly changing geostrategic
landscape continues to present both opportunities and
challenges which require ASEAN to respond proactively,
in order to remain relevant as well as to maintain ASEAN
centrality and role as the primary driving force in the
evolving regional architecture;

COGNISANT of our commitment made under
the Bandar Seri Begawan Declaration on the ASEAN
Community’s Post-2015 Vision in 2013 and the Nay Pyi Taw
Declaration on the ASEAN Community’s Post-2015
Vision in 2014 that sets out the future direction for
a politically cohesive, economically integrated, socially
responsible and a truly rules-based, people-oriented,
people-centred ASEAN;

EMPHASISING the importance of implementing
the Report and Recommendations of the High Level
Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat
and Reviewing the ASEAN Organs that was endorsed
at the 25th ASEAN Summit in Nay Pyi Taw;

RECOGNISING the benefits realised from the
implementation of the Roadmap for an ASEAN
Community (2009-2015) comprising the ASEAN Political-
Security Community, the ASEAN Economic Community
and the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprints,
as well as the Initiative for ASEAN Integration (IAI)
Work Plan II and the Master Plan on ASEAN Connectivity;

WELCOMING the formal establishment of the ASEAN
Community 2015 comprising the ASEAN Political-Security
Community, the ASEAN Economic Community and
the ASEAN Socio-Cultural Community; and

COMMENDING the work of the High Level Task
Force on the ASEAN Community’s Post-2015 Vision,
as well as the work of the High Level Task Force on
ASEAN Political-Security Community, the High Level
Task Force on ASEAN Economic Integration and
the High Level Task Force on ASEAN Socio-Cultural
Community, supported by the ASEAN Secretariat,
on the three Community Blueprints;

DO HEREBY:

          1. ADOPT the ASEAN Community Vision 2025,
the ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025,
the ASEAN Economic Community Blueprint 2025
and the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025;

         2. AGREE that this Declaration as well as
the ASEAN Community Vision 2025, the ASEAN
Political-Security Community Blueprint 2025, the ASEAN
Economic Community Blueprint 2025 and the ASEAN
Socio-Cultural Community Blueprint 2025, as annexed,
shall constitute the ASEAN 2025: Forging Ahead
Together;

         3. DECIDE that the ASEAN 2025 : Forging Ahead
Together succeeds the Roadmap for an ASEAN
Community (2009-2015);

          4. FURTHER DECIDE that the IAI Work Plan III
and the ASEAN Connectivity 2025 to be adopted in 2016
shall be an integral part of the ASEAN 2025 : Forging
Ahead Together;

          5. RESOLVE that ASEAN Member States as well as
ASEAN Organs and Bodies shall implement the ASEAN
2025 : Forging Ahead Together, in a timely and effective
manner, in accordance with the purposes and principles
of the ASEAN Charter;

          6. TASK the ASEAN Ministers, the Secretary-
General of ASEAN as well as other ASEAN Organs and
Bodies to mobilise resources from ASEAN Member States
and external sources to implement the ASEAN 2025 :
Forging Ahead Together; and

          7. DIRECT the Secretary-General of ASEAN to
monitor and report the progress of implementation of
the ASEAN 2025 : Forging Ahead Together to the ASEAN
Summit annually, through the ASEAN Coordinating
Council and respective ASEAN Community Councils.

DONE at Kuala Lumpur, Malaysia, this Twenty Second
day of November in the Year Two Thousand and Fifteen,
in a single original copy, in the English Language.

สำหรับบรูไนดารุสซาลาม:
ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์
สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม

สำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา:
สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
นายกรัฐมนตรี

สำหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย:
โจโค วิโดโด
ประธานาธิบดี

สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว:
ทองสิง ทำมะวง
นายกรัฐมนตรี

สำหรับมาเลเซีย:
ดาโต๊ะ ซรี มูห์ฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน ฮัจญี อับดุล ราซัค
นายกรัฐมนตรี

สำหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา:
เต็ง เส่ง
ประธานาธิบดี

สำหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์:
เบนิกโน อากีโน ที่ 3
ประธานาธิบดี

สำหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์:
ลี เซียน ลุง
นายกรัฐมนตรี

สำหรับราชอาณาจักรไทย:
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

สำหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม:
เหวียน เติ๊น สุง
นายกรัฐมนตรี

For Brunei Darussalam:
HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Cambodia:
SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN
Prime Minister

For the Republic of Indonesia:
JOKO WIDODO
President

For the Lao People’s Democratic Republic:
THONGSING THAMMAVONG
Prime Minister

For Malaysia:
DATO’ SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK
Prime Minister

For the Republic of the Union of Myanmar:
THEIN SEIN
President

For the Republic of the Philippines:
BENIGNO S. AQUINO III
President

For the Republic of Singapore:
LEE HSIEN LOONG
Prime Minister

For the Kingdom of Thailand:
GENERAL PRAYUT CHAN-O-CHA (RET.)
Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam:
NGUYEN TAN DUNG
Prime Minister


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking