Loading color scheme

ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนศึกษาต่อ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 20222/2023

N morocco 30 5 2565

          ด้วยรัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation : AMCI) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกให้แก่นักศึกษาจากประเทศไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022 – 2023 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. ระดับปริญญาตรี
1) ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2564 หรือ 2565 และมีผลการเรียนในระดับดี และดีมาก
2) มีอายุระหว่าง 19 - 23 ปี
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในแต่ละสาขาวิชา/สถาบันมหาวิทยาลัย ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.amci.ma/publications
2. ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด และมีผลการเรียนในระดับดี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขแต่ละมหาวิทยาลัย
3. ระดับปริญญาเอก
1) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามสาขาที่กำหนด
2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma

เงื่อนไขและรายละเอียดทุน
1) ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด
2) ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส ในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก
3) ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์ (ภาควิชาเอกภาษาอาหรับ) ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก
4) ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือนในปีการศึกษา (ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิงหาคม) ทุนการศึกษาจะได้รับเมื่อยังคงสภาพเป็นนักศึกษา
5) ผู้ได้รับทุนจะได้รับประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในราชอาณาจักรโมร็อกโก

เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครขอรับทุน สามารถจัดส่งฉบับภาษาอาหรับหรือภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยฉบับภาษาอังกฤษอีก 1 ฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ที่แนบและจากเว็บไซต์ www.amci.ma/publications
2) สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
3) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
4) สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
5) สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน) จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
6) หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 ฉบับ
7) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งรับรองว่ามีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาดอื่นๆ รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค จำนวน 1 ฉบับ
8) รูปถ่ายสีขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
9) กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
9.1) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
9.2) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
9.3) สำเนาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

กรณีเอกสารประกอบการสมัครรับทุนการศึกษาข้างต้นที่มิใช่ภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครขอรับทุนต้องแปลเอกสารข้างต้นเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และดำเนินการขอรับรองคำแปลภาษาอาหรับจากสำนักจุฬาราชมนตรี และรับรองคำแปลภาษาอังกฤษจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผล
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF โดยเรียงลำดับเอกสารตามข้อ 1 – 9 (พร้อมเอกสารที่ได้รับการแปลและรับรองคำแปล) แล้วรวบรวมให้เป็น 1 ไฟล์ต่อ 1 ผู้สมัคร นำส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bilateral.bic@sueksa.go.th ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือนำส่งเกินกำหนดเวลาผู้สมัครรายดังกล่าวอาจไม่ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02 628 5646 ต่อ 117

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

           ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดพร้อมฉบับแปลให้สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยตรวจสอบและประทับตรารับรองในขั้นตอนสุดท้ายแล้วจึงนำส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bilateral.bic@sueksa.go.th ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (ภายในเวลาราชการ) เพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป กรณี ผู้สมัครจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์ตามที่กำหนด ฝ่ายโมร็อกโกอาจอาจไม่รับพิจารณาและปฏิเสธการให้ทุน ทั้งนี้ การอนุมัติทุนฯ เป็นอำนาจของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกรวมถึงมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกไปศึกษาต่อเป็นผู้พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

ใบสมัครภาษาอาหรับ
ใบสมัครภาษาฝรั่งเศษ
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 พฤษภาคม 2565