Loading color scheme

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565

IPSC 21 1 2565

          กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Public Speaking Competition 2022 - IPSC 2022)

          สำหรับการดำเนินการระดับชาติในปี 2565 นี้ จะมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนสมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก

          สถานศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งนักเรียน/นักศึกษาร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน โดยจะต้องกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและจัดส่ง Script สุนทรพจน์ตามหัวข้อที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 วลา 16.30 น.

          ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตาม Link และไฟล์แนบ

1. ใบสมัคร "โปรด Login gmail เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร"
2. รายละเอียดการแข่งขัน

         ผู้สมัครสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 มกราคม 2564