Loading color scheme

พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์

JPN 21 9 2565

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (2022 Thailand-Japan International Educational Exchange Online Programme) ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี Ms. SHINDO Yumi ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก ประเทศญี่ปุ่น (The Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO: ACCU) และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ โดยมีครูจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

JPN2 21 9 2565

          ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับครูชาวญี่ปุ่นทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ในครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการผ่านระบบออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการไทยได้รับความร่วมมืออันดีจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) และศูนย์ ACCU ประเทศญี่ปุ่น ในการเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2015 และดำเนินการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ในหัวข้อ “Universal Language of Arts & Music for a Global School” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางศิลปะและดนตรี ซึ่งเป็นการสื่อสารสากลที่ทุกชาติ ทุกภาษา สามารถเห็นและเข้าใจได้ ผ่านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีของไทยที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในโรงเรียนตลอดจนการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่นักเรียน รวมทั้งเชื่อมั่นว่าหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นที่สนใจของครูญี่ปุ่นเนื่องจากมีรูปแบบและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย และทำให้ครูญี่ปุ่นได้รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตคนไทยมากขึ้นผ่านทางศิลปะและดนตรีซึ่งมีความงดงามเช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่น

jpn3 21 9 2565

          Ms. SHINDO Yumi ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ศูนย์ ACCU ประเทศญี่ปุ่น กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้จัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ครูญี่ปุ่นได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทการศึกษาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ยากลำบาก และรู้สึกประทับใจกับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ครูญี่ปุ่น เนื่องจากการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่ประสบความสำเร็จเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงศิลปะและดนตรีด้วย อีกทั้ง ศูนย์ ACCU ได้เริ่มดำเนินความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านการจัดทำหนังสือภาพที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปะในฐานะ “ภาษาสากล” จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้เห็นความสำคัญและดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนที่จะสามารถเชื่อมโยงผู้คนผ่านโครงการนี้ และเชื่อมั่นว่าครูญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและการสอนของไทย และเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงด้านการศึกษาระหว่างญี่ปุ่น-ไทย ต่อไป

JPN4 21 9 2565

ข้อมูล : กรนวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 กันยายน 2565