หมวด เลขที่หนังสือ
พระราชบัญญัติ วันที่เผยแพร่
    - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  12 กรกฎาคม 2561
    - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  17 กรกฎาคม 2561
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  17 กรกฎาคม 2561
    - พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  7 สิงหาคม 2561
       
       
     พระราชกฤษฎีกา  
    - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  12 กรกฎาคม 2561
    - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  17 กรกฎาคม 2561
          - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  5 มิถุนายน 2562 
          - สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562   5 มิถุนายน 2562 
       
       
    กฏกระทรวง  
    - กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  17 กรกฎาคม 2561
       
       
    ประกาศ  
       
       
       
    ระเบียบ  
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562 
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562  
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  11 มิถุนายน 2562 
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 11 มิถุนายน 2562
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  11 มิถุนายน 2562
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   7 สิงหาคม 2561 
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 12 กรกฎาคม 2561                                     
 

ด่วนที่สุด
กค0408.4/ว165

- หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 18 กรกฎาคม 2561
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555 19 กรกฎาคม 2561
    แนวปฏิบัติ  
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี  
  นร 0505ว3041 - คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระเับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านต่อคณะรัฐมนตรี 13 กรกฎาคม 2564
    - แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 13 กรกฎาคม 2564
    - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 31 มกราคม 2563
  ด่วนที่สุด
นร.0502/ว
11 ลว
8 ม.ค. 2563
 - แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 28 มกราคม 2563 
   

- แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565

   - สิ่งที่แนบมาด้วย

2 สิงหาคม 2562
    - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตการจ้าง (TOR) 12 กรกฎาคม 2561
    - แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 16 กรกฎาคม 2561
แนวปฏิบัติงานสารบรรณ  
    - แนวปฏิบัติหนังสือราชการ สป. ศธ. 16 กรกฎาคม 2561
    - การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและสิทธิ์การนั่งเครื่องบิน 18 กรกฎาคม 2561
    - รายงานไปราชการต่างประเทศ 28 สิงหาคม 2561
    - การเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ 28 สิงหาคม 2561
    - ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 28 สิงหาคม 2561
    - การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 28 สิงหาคม 2561 
    - การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 2561 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking