เลขที่หนังสือ พระราชบัญญัติ วันที่
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  12 กรกฎาคม 2561
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  17 กรกฎาคม 2561
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  17 กรกฎาคม 2561
  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  7 สิงหาคม 2561
     
     
   พระราชกฤษฎีกา  
  - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  12 กรกฎาคม 2561
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  17 กรกฎาคม 2561
        - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  5 มิถุนายน 2562 
        - สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562   5 มิถุนายน 2562 
     
     
  กฏกระทรวง  
  - กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  17 กรกฎาคม 2561
     
     
  ประกาศ  
     
     
     
  ระเบียบ  
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562 
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562  
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  11 มิถุนายน 2562 
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 11 มิถุนายน 2562
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  11 มิถุนายน 2562
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   7 สิงหาคม 2561 
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 12 กรกฎาคม 2561                                     
ด่วนที่สุด กค0408.4/ว165 - หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 18 กรกฎาคม 2561
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555 19 กรกฎาคม 2561
  แนวปฏิบัติ  
     
 

- แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565

   - สิ่งที่แนบมาด้วย

2 สิงหาคม 2562
  - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตการจ้าง (TOR) 12 กรกฎาคม 2561
  - แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 16 กรกฎาคม 2561
  - แนวปฏิบัติหนังสือราชการ สป. ศธ. 16 กรกฎาคม 2561
  - การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและสิทธิ์การนั่งเครื่องบิน 18 กรกฎาคม 2561
  - รายงานไปราชการต่างประเทศ 28 สิงหาคม 2561
  - การเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ 28 สิงหาคม 2561
  - ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 28 สิงหาคม 2561
  - การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 28 สิงหาคม 2561 
  - การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 2561 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking