แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจำปี 2554 - 2556
แผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2550 - 2552
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศฯ 2548 - 2551 

                                   แผนปฏิบัติราชการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ                                                    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

         แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การดำเนินการขณะศึกษา ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

- ร่างแผนยุทธศาสตร์

- คำสั่ง

- รายละเอียดทุน

- รายชื่อนักเรียนทุน


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking