BBIClogo          

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก  ประจำปี     
          new12562  
  2561 2560  2559  2558 2557 
  2556       2555       2554       2553        2552      
           
  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี 
  new12562
       
           
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี    
  2561 2560   2559  2558 2557 
           
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี    
  2560  2559  2558  2557   
           

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking