BBIClogo          

  สถิติผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสำนัก สต.สป. (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก  ประจำปี     
      new12564 2563 2562  
  2561 2560  2559  2558 2557 
  2556       2555       2554       2553        2552      
           
  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี 
 

new12563 2562 2561
           
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี    
   
  new1 2563 2560 2559 2558 2557
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี    
    new12562
  2560 2559 2558 2557

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking