แบบฟอร์ม

ด้านบุคลากร เอกสารดาวน์โหลด
- รวมตัวอย่างเอกสารราชการ                                 
Download
- แบบคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Download
- แบบคำขอปรับเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิ (ปรับวุฒิ) Download
- แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภททั่วไป / วิชาการปฏิบัติการ) Download
- แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ) Download
- แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Download
- แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (แบบ ปส.1.1) Download
- ใบสมัครคัดเลือกเลื่อนระดับ (แบบ ปส.1.2) Download
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบปส.1.3) Download
- แบบคำร้องขอโอนหรือบรรจุกลับ Download
- แบบคำร้องขอโอนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ Download
- แบบคำร้องขอลาออก  Download
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1) Download
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2) Download
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย Download
- ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Download
- ตัวอย่างการจัดทำแบบเกื้อกูล Download
- ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. พ.ศ.2558 Download

 

ด้านการเงินการคลัง เอกสารดาวน์โหลด
- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว                                                                          
Download
- ใบลาพักผ่อน Download
- ใบสำคัญรับเงิน Download
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download
- สัญญาการยืมเงิน Download
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download
- ใบมอบฉันทะ Download
- หลักฐานการจ่ายเงิน คชจ. ในการเดินทางไปราชการ Download
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Download
- ใบสำคัญการรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ Download
- ที่ปิดใบสำคัญ Download
- แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน Download
- แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Download
- หนังสือรับรองใบสำคัญ Download
- หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา Download
- หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมแบบ 4219 Download
- ขอหนังสือรับรองเงินเดือน Download
- ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ Download
- หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต Download
- แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2 Download
- รับรองการเป็นทายาท Download
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ Download
- คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลแบบ 7100 Download
- แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรง
และการหักลดหย่อนแบบสบง1.
Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking