ข้อมูลสารสนเทศ วันที่ปรับปรุง
12 ก.ค. 2561
12 ก.ค. 2561

- โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

สถิติข้อมูลนักเรียนทุน

การประกอบอาชีพของนักเรียนทุน

12 ก.ค. 2561
- สรุปรายชื่อผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับชาติ พ.ศ. 2554 - 2562 12 ก.ค. 2561

- สถิติการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

12 ก.ค. 2561
- สรุปข่าวความเคลื่อนไหว ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 12 ก.ค. 2561
- คำกล่าว / สุนทรพจน์ทั้งหมด ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 12 ก.ค. 2561
- บทความแปลทั้งหมดของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 12 ก.ค. 2561

- รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง

- รายชื่อตำแหน่งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ Title of MOE’s Government Officials

12 ก.ค. 2561
- รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
  และสามารถขอ Visa on Arrival สาหรับการเข้าราชอาณาจักร
15 ส.ค. 2561
- ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา 15 ส.ค. 2561
- คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน 26 มี.ค. 2562
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 4 เม.ย. 2562
- ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2558 8 ก.ค. 2562
- กฏหมายอาญาฉบับใหม่แห่งสารธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เกี่ยวกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  1 พ.ย. 2562
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 22 พ.ค. 2563
ฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด วันที่ปรับปรุง
ผลการสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 10 สิงหาคม 2561
ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ 10 สิงหาคม 2561
สถิติผู้ใช้บริการ  
สถิติผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561  
สถิติผู้ใช้บริการ ประจำปี 2562  
มกราคม 2563  
กุมภาพันธ์ 2563  
สถิติการยืม - คืนหนังสือ
สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปี 2561  
สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปี 2562  
มกราคม 2563  
กุมภาพันธ์ 2563  
ข้อมูลทะเบียนหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 10 สิงหาคม 2561
ข้อมูลสมาชิก (ระบบปิด) 10 สิงหาคม 2561
องค์กรระหว่างประเทศ
องค์การยูเนสโก เอเปค อาเซียน
ซีมีโอ    
ความร่วมมือทวิภาคี
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป
เอเชีย แอฟฟริกา ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
     

 

 

 

 


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking