ข้อมูลสารสนเทศ วันที่ปรับปรุง
12 ก.ค. 2561
12 ก.ค. 2561

- โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

สถิติข้อมูลนักเรียนทุน

การประกอบอาชีพของนักเรียนทุน

12 ก.ค. 2561
- สรุปรายชื่อผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับชาติ พ.ศ. 2554 - 2562 12 ก.ค. 2561

- สถิติการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

12 ก.ค. 2561
- สรุปข่าวความเคลื่อนไหว ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 12 ก.ค. 2561
- คำกล่าว / สุนทรพจน์ทั้งหมด ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 12 ก.ค. 2561
- บทความแปลทั้งหมดของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 12 ก.ค. 2561

- รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง

- รายชื่อตำแหน่งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ Title of MOE’s Government Officials

12 ก.ค. 2561
- รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
  และสามารถขอ Visa on Arrival สาหรับการเข้าราชอาณาจักร
15 ส.ค. 2561
- ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา 15 ส.ค. 2561
- คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน 26 มี.ค. 2562
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 4 เม.ย. 2562
- ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2558 8 ก.ค. 2562
- กฏหมายอาญาฉบับใหม่แห่งสารธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เกี่ยวกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  1 พ.ย. 2562
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 22 พ.ค. 2563
ฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด วันที่ปรับปรุง
ผลการสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 10 สิงหาคม 2561
ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ 10 สิงหาคม 2561
สถิติผู้ใช้บริการ  
สถิติผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561  
สถิติผู้ใช้บริการ ประจำปี 2562  
มกราคม 2563  
กุมภาพันธ์ 2563  
มีนาคม 2563  
เมษายน 2563  
พฤษภาคม 2563  
มิถุนายน 2563  
กรกฎาคม 2563  
สิงหาคม 2563  
สถิติการยืม - คืนหนังสือ
สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปี 2561  
สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปี 2562  
มกราคม 2563  
กุมภาพันธ์ 2563  
มีนาคม 2563 ปิดใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากโควิด - 19
เมษายน 2563 ปิดใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากโควิด - 19
พฤษภาคม 2563 ปิดใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากโควิด - 19
มิถุนายน 2563  
กรกฎาคม 2563  
สิงหาคม 2563  
ข้อมูลทะเบียนหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 10 สิงหาคม 2561
ข้อมูลสมาชิก (ระบบปิด) 10 สิงหาคม 2561
องค์กรระหว่างประเทศ
องค์การยูเนสโก เอเปค อาเซียน
ซีมีโอ    
ความร่วมมือทวิภาคี
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป
เอเชีย แอฟฟริกา ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
     

 

 

 

 


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking