Increase font sizeDefault font sizeDecrease font size     
   
ค้นหาจาก เว็บของสำนักฯ Google :    
  Advance Search  
      29 May 2015    
ประกาศ :
 

ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย

อีเมล พิมพ์ PDF

+ การศึกษาอินโดนีเซีย

ระบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบด้วยระดับการศึกษาขั้นต่างๆ ดังนี้คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาชั้นมัธยมและการศึกษาระดับสูง นอกเหนือจากระดับการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการศึกษาก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กด้วย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์จะใช้เวลา 9 ปีโดยเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ปีและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มีเป้าหมายเพื่อจัดหาทักษะพื้นฐานในการพัฒนาตนเองในฐานะที่เป็นปัจเจกชน สมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศและโลก เท่าๆ กับที่เตรียมก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาจะกำหนดโครงการการศึกษาเป็นเวลา 6 ปีซึ่งโรงเรียนจะมีลักษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ โรงเรียนประถมศึกษาแบบทั่วไป (general primary school) และโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการ (special primary school for handicapped children) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจะกำหนดการเรียนเป็นเวลา 3 ปีและมีลักษณะแบบเดียวกับของโรงเรียนระดับประถมศึกษาคือ มีโรงเรียนแบบทั่วไปและโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กพิการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา  รับผู้จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยมีรูปแบบของการจัดการศึกษาหลายแบบ เช่น แบบสามัญทั่วไป แบบสามัญวิชาชีพ แบบสามัญทางศาสนา แบบสามัญบริการ และแบบการศึกษาพิเศษ วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษามีดังนี้คือ
1.พัฒนาความรู้แก่นักเรียนให้ได้ศึกษาต่อเนื่องไปถึงขั้นสูง และเพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์แขนงต่างๆ
2.พัฒนาความสามารถของนักเรียนในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป  หลักสูตรประกอบด้วยโครงการวิชาการสอนทั่วไปและการสอนเฉพาะวิชา เพื่อเตรียมความรู้และพัฒนาทักษะสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทางวิชาชีพ  เหมาะสำหรับผู้ต้องการเข้าสู่วิชาชีพ สามารถแยกการศึกษานี้ออกเป็น 6 กลุ่มในสาขาวิชาชีพต่างๆ ดังนี้คือ
• เกษตรกรรมและการป่าไม้
• เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
• ธุรกิจและการจัดการ
• ความเป็นอยู่ของชุมชน
• การท่องเที่ยว
• ศิลปะหัตถกรรม

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านศาสนา เป็นการจัดการศึกษาด้านศาสนาโดยเฉพาะการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบบริการ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความรู้ความสามารถสำหรับผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาพิเศษ   เป็นการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่พิการทางร่างกายและ/หรือจิตใจ

การศึกษาระดับสูง หรืออุดมศึกษา  เป็นการขยายไปจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเป็นสถาบันวิชาการ โพลีเทคนิค สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย


+ นโยบาย/จุดเน้นด้านการศึกษา
แผนพัฒนาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียให้ความสำคัญต่อการให้โอกาสการศึกษาสำหรับทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 

โครงสร้างทางสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบสนองต่อการพัฒนาชนบท โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสำหรับปี 2010-2014      ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรการศึกษา และการขยายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในด้านการศึกษา
• การพัฒนาครูของอินโดนีเซียเน้นในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพครู และการพัฒนาคุณวุฒิครู
• การพัฒนาสถาบันการศึกษาสำหรับบุคลากรการศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา
• การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและที่ปรึกษาโรงเรียน


+ ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค
โครงการภายใต้การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย
1. การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติและสภาวการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ดำเนินการร่วมกันระหว่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
2. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไร้ที่อยู่และไม่มีสัญชาติ

 

 
 

สำหรับเว็บมาสเตอร์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1785
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7390
mod_vvisit_counterเดือนนี้46663
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1819890

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4555558
เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์cappadocia , cappadocia tours , cappadocia hotels ,Turkish Heritage Travel
backlink, hacklink, backlink ekleme ,hacker,turk hacker,pr artırma , pagerank yukseltme
escort, escort bayan, escort bayan istanbul, escort bayan ankara