Increase font sizeDefault font sizeDecrease font size     
   
ค้นหาจาก เว็บของสำนักฯ Google :    
  Advance Search  
      02 Aug 2015    
ประกาศ :
 

การเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญ

อีเมล พิมพ์ PDF

การเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญ

การเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
(Anniversaries of Great Personalities and Historic Events)

1. ความเป็นมา

ยูเนสโกหรือองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จะแจ้งให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ครบหลักเกณฑ์ทุก 50 ปี 100 ปี 150 ปี 200 ปี ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณาจัดไว้เป็นรายการสำคัญของโลกที่ ยูเนสโกจะประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองพร้อมๆกัน ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศสมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความโดดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความ เป็นแบบอย่างอันดีงามในด้านต่างๆ โดยประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อหรือเหตุการณ์สำคัญได้ทุก 2 ปี

2. แนวทางปฏิบัติในการนำเสนอ

  1. ยูเนสโกมีหนังสือเชิญชวนไปยังประเทศสมาชิกแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ โครงการฉลอง บุคคลที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทุก ๆ 2 ปี ประเทศสมาชิกที่ประสงค์ จะเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญให้ยูเนสโกพิจารณาและร่วมฉลองจะต้อง ส่งชื่อและประวัติพร้อมรายละเอียดให้ยูเนสโกล่วงหน้า (อย่างน้อย 1 - 2 ปี)
  2. ยูเนสโกนำรายการที่ประเทศสมาชิกเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO Executive Board)
  3. ยูเนสโกจะนำข้อมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมาธิการที่ 1 (Commission I) ของการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกพิจารณา รับรองก่อนประกาศเป็นทางการต่อไป

 

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกของยูเนสโก

  1. การฉลองครบรอบ (Anniversary) เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เสนอจะต้องเป็นแบบ อย่างอันดีเลิศที่แสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ตามสาขาหลักของยูเนสโก คือ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือการสื่อสาร
  2. ไม่เป็นการฉลองที่ระลึก (Commemoration) การก่อตั้ง การได้รับเอกราช หรือประวัติของระบบการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร รวมทั้งการฉลองครบรอบเหตุการณ์เกี่ยวกับทหาร และการสงคราม
  3. ควรเป็นการฉลองครบรอบที่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่มี ความสำคัญที่ รัฐจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่าง ความมีคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจในระดับโลกหรือ อย่างน้อยในระดับภูมิภาค
  4. ควรเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี 100 ปี หรือมากกว่านี้ขึ้นไป อย่างไรก็ตามสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสมควร เป็นการฉลองครบรอบเหตุการณ์สำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแผนงานใน ระดับชาติไว้แล้ว และประเทศนั้นๆ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการไว้พร้อมแล้ว
  5. การเสนอเรื่องการฉลองบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ มากกว่าหนึ่งประเทศ ประเทศนั้นๆ จะต้องร่วมกันนำเสนอ

 

4. รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญ/เหตุการสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ.2555 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์สำคัญของ ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาแล้ว จำนวน 23 รายการ ดังนี้

 

Prince_Damrong_Rajanubhab 1. ฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา
ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2505

Naritsara 2. ฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา
ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
ในวันที่ 28 เมษายน 2506

Rama_II 3. ฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา
ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2511

Rama_VI 4. ฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา
ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 1 มกราคม 2524

Soonthonphu 5. ฉลองวันเกิดครบ 200 ปี
ของ สุนทรภู่
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2529

Anumanratchathon 6. ฉลองวันเกิดครบ 100 ปี
ของ พระยาอนุมานราชธน
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2531

Phra_Phoramanuchitchinoros 7. ฉลองวันประสูติครบ 200 ปี 
ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2533

Narathip 8. ฉลองวันประสูติครบ 100 ปี 
ของ พลตรีพรเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2534

king_father 9. ฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
ในวันที่ 1 มกราคม 2535

Chiangmai 10. ฉลองครบรอบ 700 ปี
ของ การสถาปนาเมืองเชียงใหม่
ในวันที่ 12 เมษายน 2539

king41 11. ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539

king_mother 12. ฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา
ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2543

preedephanomyong 13. ฉลองครบชาตกาล 100 ปี
ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พยมยงค์
ในวันที่ 20 กันยายน 2543

King_Rama_V 14. ฉลองวันพระราชสมภพครบ 150 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 20 กันยายน 2546

Pin_Malakul 15. ฉลองวันเกิดครบ 100 ปี
ของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2546

King_Rama_IV 16.
ฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา
ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2547

Sriburapha 17. ฉลองครบชาตกาล 100 ปี
ของ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)
ในวันที่ 31 มีนาคม 2548

Bhuddhatash 18. ฉลองครบชาตกาล 100 ปี
ของท่าน พุทธทาสภิกขุ
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2549

Wongsathiratsanit 19. การฉลองวันประสูติครบ 200 พรรษา 
ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550

Khu_Aue 20. การฉลองครบรอบชาตกาล 100 ปี
ครูเอื้อ สุนทรสนาน
ในวันที่ 21 มกราคม 2553

Khuklit_Pramote 21 การฉลองครบรอบชาตกาล 100 ปี
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ในวันที่ 20 เมษายน 2554

Phaphanwasa 22. การฉลองวันพระราชสมภพครบ 150 พรรษา
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ในวันที่ 10 กันยายน 2555

Boonlue 23. การฉลองครบรอบชาตกาล100 ปี
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555

--------------

 

 
 

สำหรับเว็บมาสเตอร์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้561
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1308
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10347
mod_vvisit_counterเดือนนี้1869
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1932843

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4750207
เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์cappadocia , cappadocia tours , cappadocia hotels ,Turkish Heritage Travel
backlink, hacklink, backlink ekleme ,hacker,turk hacker,pr artırma , pagerank yukseltme
escort, escort bayan, escort bayan istanbul, escort bayan ankara