Increase font sizeDefault font sizeDecrease font size     
   
ค้นหาจาก เว็บของสำนักฯ Google :    
  Advance Search  
      03 Jun 2015    
ประกาศ :
 

ฝรั่งเศส

อีเมล พิมพ์ PDF
ความร่วมมือกับฝรั่งเศส

ข้อมูลทั่วไป
 ประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ทิศตะวันตกของทวีปยุโรป มีพื้นที่ 211,152  ตารางกิโลเมตร (รวมดินแดนโพ้นทะเล) ประชากร 63.7 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนา
 ประเทศฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์กับไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (สมเด็จพระนารายณ์มหาราชตรงกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14) อย่างไรก็ตามถือว่ามีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2399 ที่มีการลงนามใน Treaty of Friendship, Commerce and Navigation
 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสด้านต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับพระราชวงศ์ ผู้นำประเทศ บุคคลสำคัญ และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ

ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส เป็นระบบที่แตกต่างจากระบบการศึกษาของไทย และประเทศตะวันตกอื่น ๆ เนื่องจากชาวฝรั่งเศส ให้ความสำคัญต่อ คติประจำชาติที่ว่า "เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ดังนั้น ชาวฝรั่งเศสจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ กับโรงเรียนมาโดยตลอด และมอบหมายให้โรงเรียน เป็นสถานที่ที่จะสร้างและรักษาไว้ ซึ่งความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการให้เด็กที่บิดามารดา เป็นชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส ได้รับการผสมผสานความเป็น ฝรั่งเศสไว้ในตัว
                                                  
หลักเกณฑ์ของระบบการศึกษาฝรั่งเศส ประกอบด้วยหลัก 4 ประการ คือ
1. ความเท่าเทียมกันทางโอกาสในการเข้ารับการศึกษา
2. การไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ผิวพรรณ และฐานะทางสังคม 
3. ความมีสถานะเป็นกลาง 
4. ความไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด ๆ

นโยบายทางการศึกษา
 ระบบการศึกษาของรัฐเป็นบริการฟรี เว้นแต่ค่าลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก การศึกษาภาคบังคับในฝรั่งเศส อยู่ระหว่างอายุ 6-16 ปี ระบบการศึกษาของรัฐรับเด็กเข้าศึกษา 80% ของจำนวนเด็กทั้งหมด โดยไม่มีสอนศาสนาแต่อย่างใด ข้อบ่งชี้ถึงความมีเสรีภาพในการเรียนการสอน ประการหนึ่ง คือการเปิดโรงเรียน หรือสถานศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเสรี ใครก็ตามสามารถเปิดโรงเรียน หรือสถานศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเสรี ใครก็ตามสามารถเปิดหรือจัดการศึกษาได้ทั้งสิ้นและทุกระดับชั้นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับระถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือแม้แต่ระดับอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้จะต้องรักษา หลักเกณฑ์ 4 ประการ ดังกล่าวข้างต้นและรักษาเงื่อนไขทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยและการจัดระเบียบสาธารณะ
 รัฐบาลปัจจุบันของฝรั่งเศส ซึ่งมี Mr. Francois Filllon เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาว่า จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่ประชาชนฝรั่งเศส โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนร้อยละ 50 จบการศึกษา พร้อมทั้งตั้งงบประมาณระหว่างปี 2007-2012 เพื่อการนี้จำนวน 5 พันล้านยูโร และจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยให้แก่สถาบันอุดมศึกษา คาดว่างบประมาณเพื่อการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

 การศึกษาก่อนวัยเรียน 2-5 ขวบ 
   ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติอัน ยาวนานของฝรั่งเศส ซึ่งใน ปัจจุบันมีเด็กมีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เข้ารับการศึกษา 99% ของจำนวนเด็กทั้งหมดโรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นบริการฟรี แต่ในโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนเองโดยทั่วไปโรงเรียนอนุบาลแยกออกเป็น 3 ชั้นเรียนคือ ชั้นเล็ก (Pettite Section) ชั้นกลาง (Moyenne Section) และชั้นสูง (Grande Section)

• การศึกษาระดับประถมศึกษา 6-10 ขวบ (Primary School)
 เป็นการบริการฟรีและเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กฝรั่งเศส และเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส โรงเรียนระดับประถม ประกอบด้วย 5 ชั้น คือ ชั้นเตรียมประถมศึกษา (Classe Preparatoire (CP) ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 Classe Elementaire 1 (CE1) ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 Classe Elementaire 2 (CE2) ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 1 Classe Moyenne 1 (CM1) และชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 2 Classe Moyenne 2 (CM2)

• การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 11-18 ปี (Secondary School)
 ยังคงเป็นการบริการฟรี และส่วนหนึ่งยังคงเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กฝรั่งเศส และเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ
 - มัธยมศึกษา (11-14 ปี) เป็นการศึกษาระบบเดียวกันทั้งหมด สถานศึกษาเรียกว่า "College" รับเด็กทุกคนที่สำเร็จจาก ชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Sixieme) เรียงลงมาตามลำดับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Troisieme) เป็นการเรียนการสอนทั่วไปในวิชาการสายสามัญ โดยยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน
 - มัธยมปลาย (15-17ปี) สถานศึกษาเรียกว่า "Lycee" ภายหลังสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชา ที่เลือกศึกษา ซึ่งเริ่มแยกการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญและทางเทคโนโลยี (Lycee d'enseignement geneal et technologique) ใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรสายสามัญ (Baccalaureat general) หรือ ประกาศนียบัตรสายเทคโนโลยี (Baccalaureat technologique) หรือประกาศนียบัตรสายช่างเทคนิค (Brevet de technicien)
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ (Lycee Professionnel) เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) หรือประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) และประกาศนียบัตรมัธยมปลายสายอาชีพ (Baccalaureat professionnel) ประกาศนียบัตร Baccalaureat เป็นกุญแจสำคัญสู่การศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าวนี้จะต้อง เป็นประกาศนียบัตรแห่งชาติ ที่ได้มาจากผลการสอบทั่วไป โดยข้อสอบกลางของรัฐ ไม่ใช่ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัญหากับนักศึกษาไทย เพราะระบบการมอบ ประกาศนียบัตรแตกต่างกัน จึงทำให้ไม่สามารถนำประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ออกให้โดยสถานศึกษาในประเทศไทย ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเข้ารับการศึกษา ในระดับ อุดมศึกษาของฝรั่งเศสได้ จึงต้องไปเรียนใหม่ในฝรั่งเศส และสอบ ให้ได้ Baccalaureatf สาขาใดสาขาหนึ่งก่อน หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ต้องลงทะเบียน เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่า สามารถเข้ารับการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาได้แล้ว จึงย้ายสถานศึกษาเข้าไปเรียนต่อใน มหาวิทยาลัยฝรั่งเศส

• การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education System)
 สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีประวัติทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ยาวนาน มหาวิทยาลัยแห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่12-13 เช่น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง "ลา ซอร์บอนน์ (La Sorbonne)" ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1257 หรือ พ.ศ. 1800  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสส่วนมากเป็นของรัฐ มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 89 แห่ง มหาวิทยาลัยคาทอลิก 5 แห่ง สถาบันโปรเตสแตนต์ 3 แห่ง และอื่น ๆ อีก 4 แห่ง
สถาบันการศึกษา   แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ประเภทดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเปิดรับผู้ได้รับประกาศนียบัตร Baccalaureat (หรือเทียบเท่า) ทุกคนโดยไม่มีการสอบคัดเลือก เว้นแต่ในด้านการศึกษาสายแพทย์ และเภสัชกร และ สถาบัน IUT หรือ IUP มหาวิทยาลัยของรัฐเหล่านี้ให้การศึกษาอย่างกว้างขวาง หลากหลายสาขาวิชา ซึ่งแบ่งออกเป็นการให้ความรู้ทั้งด้านที่เป็นหลักการทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
  2. สถาบันที่เรียกว่า โรงเรียน (Ecole) ซึ่งมีทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน ส่วนใหญ่เป็น  หน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ให้การศึกษาเพื่อความมุ่งหมายด้านวิชาชีพ

    หลักสูตรโรงเรียนชั้นสูง ("Grandes Ecoles" Curriculum)
โรงเรียนชั้นสูง Grandes Ecoles เป็นระบบการศึกษาเฉพาะ ของฝรั่งเศส ซึ่งประเทศอื่น ๆ ไม่มีระบบการศึกษานี้ ถือว่าเป็นระบบการ ศึกษาที่จัดขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะ (ผู้มีปัญญาเลิศ) Grandes ecoles มีหลักสูตรที่เปิดทำการสอน 3 ด้าน คือ 
1.  Business and management 
2.  Engineering
3. Political science
---------------------------------------     
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
15 พ.ค. 2551

 
 

สำหรับเว็บมาสเตอร์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้116
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1878
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3811
mod_vvisit_counterเดือนนี้3811
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1828146

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4570028
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์cappadocia , cappadocia tours , cappadocia hotels ,Turkish Heritage Travel
backlink, hacklink, backlink ekleme ,hacker,turk hacker,pr artırma , pagerank yukseltme
escort, escort bayan, escort bayan istanbul, escort bayan ankara