ความร่วมมือด้านต่างประเทศภายใต้กรอบทวิภาคี

ความร่วมมือทวิภาคี เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล เพื่อสนองนโยบายที่ประสงค์จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่นๆเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย ท้งนี้ ความร่วมมือทวิภาคียังเป็นกลไกหนึ่งที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ และทำให้เกิดความร่วมมือในระดับพหุภาคีเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

สรุปผลการหารือระหว่างนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กับนายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ (Mr. Setsuo Iuchi) คณะผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
ประจำอาเซียนและเอเชียใต้และประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

 

 

Jetro

 

นายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ (Mr. Setsuo Iuchi) หัวหน้าคณะผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำอาเซียนและเอเชียใต้และประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ได้เข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ ในโอกาสนี้ นายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ ได้กล่าวว่าหอการค้าญี่ปุ่น หรือ Japanese Chamber of Commerce-Bangkok (JCCB) ได้ดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจในประเทศไทยในครึ่งปีแรก (1 ปี สำรวจ 2 ครั้ง) โดยปี 2556 ได้ส่งแบบสำรวจไปยังบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่น จำนวน 1,453 แห่ง มีบริษัทตอบแบบสำรวจ จำนวน 384 แห่ง และหอการค้าได้สรุปผลการสำรวจเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดที่จะเผยแพร่ผลการสำรวจดังกล่าวต่อสาธารณะ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาไทย-ลาว
ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2555
ในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง และจันทบุรี
 


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์) เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาไทย
-ลาว ณ โรงแรมทิวลิป วสุ (โรงแรมตรัง) กรุงเทพมหานคร โดยมีท่าน
บุนไซ จันสีนา ที่ปรึกษาด้านการศึกษาสถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานด้วย

DSC 4656 resize-tile


โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาไทย-ลาว เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาไทย-ลาว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดกระบี่และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย ลาว ครั้งที่ 17 ณ กรุงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระการครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวโดยกระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นเจ้าภาพนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาของไทยและลาว   ฝ่ายละ 24 คน รวมทั้งครูฝ่ายละ 6 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2555 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง และจันทบุรี


DSC 4582 resize-tile-tile


สำหรับนักเรียนของลาวที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการลาวได้คัดเลือกมาจากโรงเรียน 13 แห่งทั่วประเทศ ส่วนนักเรียนของไทยได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยงานต้นสังกัด 6 จังหวัด คือ เชียงราย หนองคาย บึงกาฬ มหาสารคาม จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การจัดศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมและการเรียนการสอนในโรงเรียน  การฝึกปฏิบัติตามวิถีชีวิตของชุมชน และการรับฟังโอวาทจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนสองประเทศมีความเข้าใจอันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น

------------------


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
17 ธ.ค. 2555


Page 1 of 17