11523953900400

H.E. Mr. Teerakiat Jareonsettasin, the Minister of Education and delegates, including Dr. Wattanaporn Ra-Ngubtook, the Deputy Permanent Secretary of Education, Miss Nongsilinee Mosika, the Director of the Bureau of International Cooperation, under the Office of the Permanent Secretary for Education, paid a visit to Fukuoka, Japan following an invitation from Fukuoka Prefecture officials, on April 12, 2018.

     นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนจังหวัดฟุกุโอกะ ตามคำเชิญของประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

     ในโอกาสนี้ ได้หารือข้อราชการกับนาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และนาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ

     รมว. ศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ที่เชิญคณะผู้แทนไทยมาเยือนในครั้งนี้ รวมทั้งได้ประสานงานเพื่อให้ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ฟุกุโอกะ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

     รมว. ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการดูงานที่ KOSEN โตเกียว ทำให้ได้รับทราบถึงข้อมูล วิสัยทัศน์ และภารกิจที่แท้จริงของ KOSEN และประสงค์จะให้ KOSEN ไปเปิดสาขาในประเทศไทยด้วย สำหรับความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับฟุกุโอกะ ก็ขอให้ขยายเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ทำอยู่กับกรุงเทพมหานคร โดยให้เพิ่มจำนวนโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

     นาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ กล่าวว่า ในจังหวัดฟุกุโอกะมี KOSEN 3 แห่ง และจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปเยี่ยมในโอกาสที่เหมาะสม สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมปลาย ขณะนี้มีนักเรียนไทยมาที่ฟุกุโอกะแล้วประมาณ 4 พันคน ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายไทยสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฟุกุโอกะในโอกาสต่อไป

     นาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยที่ได้สนับสนุนการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ ฟุกุโอกะ นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างแท้จริง ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นได้ครบรอบ 130 ปี เมื่อปี 2560 หวังว่าจะมีการสานสัมพันธ์กันต่อไปในทุกด้าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเยาวชน บุคลากร และศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และขอเชิญชวนให้นักเรียนไทยเรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น

     รมว. ศึกษาธิการ กล่าวสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างสองประเทศ โดยจะเพิ่มจำนวนนักเรียนไทยให้มากขึ้น ขณะนี้มีคนไทยเดินทางไปฟุกุโอกะปีละประมาณ 5 หมื่นคน หากมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกันมากขึ้น ก็จะสามารถเพิ่มจำนวนคนมาฟุกุโอกะเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากเมืองอื่น ๆ ที่คนไทยนิยมไปเที่ยว เช่น โตเกียว ฮอกไกโด โอซากา ฯลฯ

และขอยืนยันว่ารัฐบาลไทย ให้ความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา

11523953902552 horz

 

 

**************************

 

Written by นงศิลินี โมสิกะ
Photo Credit นงศิลินี โมสิกะ
ข่าวจาก สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.เยือนญี่ปุ่น

11523678867849

H.E. Mr. Teerakiat Jareonsettasin, the Minister of Education of Thailand and delegates, met with H.E. Yoshimasa Hayashi the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan, discussed educational cooperation and invited the Japanese high potential educational institutions to open branches in Thailand, especially those operating within the country’s Special Economic Zones in the Eastern Economic Corridor (EEC) at Tokyo, Japan on April, 11, 2018.

     รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" เข้าพบนาย Yoshimasa Hayashi รมว.ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่กระทรวงศึกษาธิการฯ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของญี่ปุ่นไปเปิดสาขาในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC

     นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าพบนาย Yoshimasa Hayashi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการฯ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

15236788606867 horz
     รมว.ศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวขอบคุณ รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ที่ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยขอเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของญี่ปุ่นไปเปิดสาขาในประเทศไทย รวมทั้งได้รับคำเชิญจากประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะให้ไปเยือนฟุกุโอกะ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่มีมาอย่างยาวนาน
     รมว.ศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวชมเชยประเทศญี่ปุ่นที่มีผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA เป็นอันดับที่ 2 ของโลกด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยยังต้องการความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาด้านการศึกษา ในขณะนี้ได้มีกฎหมายพิเศษเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และยังมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในลักษณะเดียวกันกับสถาบันการศึกษาในประเทศ ซึ่งหากเป็นสถาบันในระดับวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสามารถอนุญาตได้ทันที
     ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการของไทย ได้ขอให้ทางฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาการเปิด KOSEN (National institute of Technology) ในไทย ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา ได้มาเปิดสาขาในไทยแล้ว และมีมหาวิทยาลัยจากไต้หวันและจีนที่แสดงความสนใจที่จะมาเปิดสาขาในไทย
     รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ได้แสดงความสนใจในเรื่องนี้ และกล่าวว่ามีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากตั้งอยู่ในเขต EEC ของไทย สำหรับ KOSEN ก็มีสำนักงานอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยแล้ว บริษัทของญี่ปุ่นต่างก็มีประสบการณ์กับ KOSEN เป็นอย่างดี และยินดีให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน โดยส่วนตัวแล้วมีความผูกพันกับประเทศไทย เนื่องจากในอดีตเคยเป็นนักธุรกิจที่ติดต่อกับไทยมาก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง
ก่อนเดินทางกลับ รมว.ศึกษาธิการของไทย ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ได้เดินทางไปเยือนไทยในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

 

 

**************************

 

 

Written by นงศิลินี โมสิกะ
Photo Credit นงศิลินี โมสิกะ
ข่าวจาก สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 

H.E. Mr. Teerakiat Jareonsettasin, the Minister of Education and delegates,including : Dr. Wattanaporn Ra-Ngubtook, the Deputy Permanent Secretary of Education and Miss Nongsilinee Mosika, the Director of the Bureau of International Cooperation under the Office of the Permanent Secretary for Education, met with Dr. Isao Taniguchi, the President of the National Institute of Technology (NIT), Japan, discussed ways to increase cooperation at NIT Tokyo, Japan on  April, 11, 2018.

     นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับผู้บริหาร KOSEN โตเกียว (National Institute of Technology, Tokyo College) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีนาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ให้การต้อนรับ

11523796598997
     รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า KOSEN เป็นสถาบันแห่งชาติที่มีศักยภาพสูงในการผลิตวิศวกร โดยได้ตระหนักว่าวิศวกรเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคม วิศวกรในความหมายของ KOSEN คือ Social Doctors และ Creators สถาบันแห่งนี้เน้นการสอนในสาขาที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เช่น Mechanical & Material Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Biological & Chemical Engineering, Civil Engineering และ Architectural Engineering
     KOSEN เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน 5 ปี  เมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ทันที หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีก 2 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจำนวน 11 คน ศึกษาอยู่ที่ KOSEN และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุรนารี รวมทั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรีด้วย ปัจจุบัน KOSEN มี 51 แห่งทั่วประเทศ
     รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในวงเงิน 3,500 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินงบประมาณของไทย 800 ล้านบาท และวงเงินนอกงบประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยในส่วนของเงินสมทบมาจากแหล่งเงินกู้ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาของไทยในรูปแบบของ KOSEN

15237965875966 horz
     นาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ของญี่ปุ่น กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและยินดีให้ความร่วมมือในการสร้างครูเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนไทย เงินกู้ที่ญี่ปุ่นให้ไทยเป็นเงินส่วนใหญ่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ KOSEN เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือประเทศไทย บริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากกว่า 8 พันแห่งไปลงทุนในไทย และ KOSEN ก็ช่วยสร้างบุคลากรเพื่อป้อนให้บริษัทเหล่านี้ ดังนั้น การเรียนการสอนของ KOSEN จึงเน้นการผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อไปลงทุนในไทยด้วย

     KOSEN ส่งนักเรียนไปฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นเครือข่าย โดยเน้นเทคนิคระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ KOSEN จึงเปรียบเสมือน "สถาบันที่สร้างวิศวกร" มีบริษัทจำนวนมากรอรับนักเรียนที่จบจาก KOSEN เพื่อเข้าทำงาน จากสถิติที่ผ่านมาอัตราส่วนนักเรียนที่จบ 1 คน มีบริษัทจำนวนกว่า 32 แห่งแย่งกันเสนองานให้ทำ

     รมว.ศึกษาธิการ ได้แสดงความสนใจให้ครูและนักเรียนของไทยไปอบรมที่ KOSEN หากนักเรียนสนใจที่จะศึกษาต่อที่ KOSEN ก็สามารถสมัครได้ เนื่องจาก KOSEN เปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วย

     รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นเจตจำนงของการมาเยือน KOSEN ในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ KOSEN พิจารณาการไปเปิดสาขาในประเทศไทย ซึ่งฝ่ายไทยมีความพร้อม เนื่องจากมีกฎหมายพิเศษที่สนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้ทันที

 

*******************************

 

Written by นงศิลินี โมสิกะ
Photo Credit นงศิลินี โมสิกะ
ข่าวจาก สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

Page 1 of 43