Sun, Feb 18, 18

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

sema 10

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่สามารถใช้การได้ในขณะนี้

02-281-0565
02-281-5648
02-2810953 FAX

เนื่องจากในขณะนี้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเครือข่ายหมายเลขของหน่วยงาน จึงไม่สามารถใช้ได้ครบทุกเลขหมายและได้ทำการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ถ้าหากแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก

******************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 กุมภาพันธ์ 2561

Page 1 of 22