ข้อมูลเบื้องต้น
             สหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2488 (ค.ศ. 1945) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเคารพในหลักความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรโลก ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

un
สหประชาชาติมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิก 191 ประเทศ (เมษายน 2548) ประกอบด้วยองค์กรหลัก (principal organs) 6 องค์กร คือ

ก) สมัชชา (General Assembly) ประกอบด้วยสมาชิกทุกประเทศของสหประชาชาติ

ข) คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council) ประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Permanent Members) จำนวน 5 ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) และสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent Members) จำนวน 10 ประเทศ

 ค) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council : ECOSOC) ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 54 ประเทศ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทุกปีจะมีการเลือกตั้งแทนประเทศที่พ้นตำแหน่งปีละ 18 ประเทศ

ง) คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่ปกครองดินแดนในภาวะทรัสตี  ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคง และประเทศอื่นๆ เท่าที่จำเป็น

จ) ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ประกอบด้วยผู้พิพากษาจำนวน 15 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี คัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติสูงสุดทางตุลาการในประเทศของตนหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาฯ เป็นผู้คัดเลือก

ฉ) สำนักเลขาธิการ (Secretariat) มีเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของสหประชาชาติ

องค์กรต่างๆ เหล่านี้มีสำนักงานอยู่ที่นครนิวยอร์ก ยกเว้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์  นอกจากนี้ ยังมีทบวงการชำนัญพิเศษ (Specialized Agencies) อีกจำนวน 16 องค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี หรือ Commission on the Status of Women – CSW ครั้งที่ 56 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2555  องค์ประกอบของ CSW ประกอบด้วยประเทศสมาชิก CSW จำนวน 45 ประเทศ จากทุกทวีปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  โดยจะมีการประชุมทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการของความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของประเทศต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าของสตรี รวมทั้งการให้คำแนะนำในระดับประเทศอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสตรี
การประชุม CSW ครั้งที่ 56 กำหนดหัวข้อหลัก (priority theme) ในการประชุมคือ การเสริมพลังและบทบาทสตรีในชนบท ในการขจัดความยากจนและความหิวโหย การพัฒนาและประเด็นที่ท้าทาย (The Empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development and current challenges) และหัวข้อรอง คือ การจัดสรรเงินเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี (Financing for gender equality and the empowerment of women) ในการประชุม นอกจากมีการกล่าวถ้อยแถลงของประเทศต่างๆ ตามประเด็นหัวข้อหลักและรองแล้ว ยังมีการอภิปราย การประชุม  นำเสนอตัวอย่างที่ดี ( Good Practice) และกิจกรรมคู่ขนานในประเด็นต่างๆ รวมทั้งประเด็นด้านการศึกษาในการเสริมพลังสตรี ( Education for Empowerment) ขจัดความยากจนและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลจากการประชุมได้มีการจัดทำเอกสารข้อตกลงร่วมกันถึงแนวทางการเสริมพลังและบทบาทสตรีในชนบท โดยเฉพาะการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ และบทบาทของอำนาจการปกครองและสถาบัน การขจัดและป้องกันความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรีและเด็กหญิง  การจัดสรรเงินเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังสตรี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงชาย เด็กหญิง และเด็กชายมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างเพศ  ซึ่งประเด็นด้านการศึกษาเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงเกือบทุกประเทศ ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมพลังและพัฒนาสตรี เด็กหญิง และเด็กชายดังกล่าว

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
14 มีนาคม 2555
cws3_250_x_188
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women –CSW) ครั้งที่ ๕๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ คือ ดร. เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. อรทัย  มูลคำ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและ  การมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาวรัชนินท์  พงศ์อุดม นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
DPS_250_x_188
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระบบโรงเรียน จัดขึ้นโดย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2553 ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส อ่านต่อ

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง