Sun, Feb 18, 18

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษา “2018 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia” แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาในมณฑล Jiangsu โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทุนการศึกษาข้างต้น มีจำนวนทั้งสิ้น 87 ทุน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ

1.1 ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จำนวน 44 ทุน โดยผู้จัดจะรับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน และตำราเรียนพื้นฐาน ตลอดจนค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ สำหรับค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง

1.2 ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้บางส่วน จำนวน 43 ทุน โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุน จะได้รับทุนเพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน ได้แก่ มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคดังกล่าว อายุน้อยกว่า 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนในระดับดี มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจน มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดีมาก โดยผู้สนใจที่สมัครรับทุนข้างต้นแล้ว ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับทุนอื่น ๆ จากรัฐบาลหรือองค์กรของจีนได้

3. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาประกาศนียบัตรรับรอง การสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำเนา Transcript (แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) สำเนาผลสอบ HSK หรือ TOEFL/IELTS (หากมี) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้สนใจสมัครรับทุน จะต้องสมัครผ่านทาง www.studyinjiangsu.org พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยัง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

****************************

 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 กุมภาพันธ์ 2561

    สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “2018 Belt and Road Undergraduate Scholarship Programme for International Students” แก่นักเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน ได้แก่
        1.1 มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคดังกล่าว มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2536 – 30 สิงหาคม 2543) สุขภาพแข็งแรง และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม ซึ่งผู้สนใจที่สมัครรับทุนข้างต้นแล้ว ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับทุนอื่น ๆ จากรัฐบาลจีนได้
        1.2 ผู้สนใจสมัครในสาขาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการบริหารจัดการ จะต้อง มีผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK 5 โดยผู้สนใจสมัครสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องมีผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK 4 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนซึ่งไม่มีความสามารถด้านภาษาจีน จะต้องเรียนภาษาจีนเบื้องต้นเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และสอบผ่านตามเกณฑ์ของผู้จัด
    2. ขั้นตอนการสมัคร ประกอบด้วย
        2.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังหน่วยงาน “Recommendation Institutions” ในประเทศตนเอง ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะได้รับจดหมายรับรองจากหน่วยงานข้างต้น
        2.2 ภายหลังจากได้รับจดหมายรับรองแล้ว ผู้สนใจจะต้องสมัครผ่านทาง http://application.sysu.edu.cn ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click..

********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 กุมภาพันธ์ 2561

sing 15 2 2561

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ ห้องรับรอง 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ไทยและสิงคโปร์เปรียบเสมือนประเทศบ้านพี่เมืองน้อง เนื่องจากมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่ไทยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศได้หลายประการ และได้กล่าวขอบคุณที่สิงคโปร์ได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องทุกระดับ สำหรับด้านการอุดมศึกษา ที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาของไทยและสิงคโปร์มีความร่วมมือในหลากหลายสาขา อีกทั้งมีการเดินทางเยือนระหว่างกันหลายครั้ง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของทั้งสองประเทศจะได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการศึกษา ประเทศชาติ และนำไปสู่การพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

          เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ฯ ได้แสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และกล่าวว่าสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก จึงต้องเน้นพัฒนาและลงทุนกับทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ โดยให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยพัฒนาประเทศ สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษา รัฐบาลสิงคโปร์ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนใน 2 ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาให้แก่ประเทศดังกล่าว โดยมีนักเรียนไทยได้รับทุนและเดินทางไปศึกษาที่สิงคโปร์ประมาณ 100-200 คน นอกจากนี้ ไทยและสิงคโปร์มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดภายใต้การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ซึ่งเป็นเวทีที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันใน 13 สาขา รวมถึงด้านการศึกษา ล่าสุด สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และครั้งต่อไป กระทรวงการต่างประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาวันและเวลาที่เหมาะสมsing2 15 2 2561          ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาที่สิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้
    1. ด้านอุดมศึกษา : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาในอนาคตของไทยว่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการมีกระทรวงศึกษาธิการเพียงแห่งเดียวที่ดูแลรับผิดชอบทุกระดับการศึกษา ทำให้ยากต่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาจะช่วยพัฒนาการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีต่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore – NUS) ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education Asia University Rankings 2018 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย
    2. ด้านอาชีวศึกษา : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การพัฒนาการอาชีวศึกษาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ปกครองยังไม่เชื่อมั่นในคุณภาพอาชีวศึกษา จึงไม่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียน อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง โดยการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น
        รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) ได้กล่าวเสริมว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (Institute of Technical Education – ITE) และมีการจัดส่งนักเรียน นักศึกษา และครูอาชีวศึกษาไปฝึกอบรมที่สิงคโปร์จำนวนมาก
        เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ฯ กล่าวว่า ในอดีตสิงคโปร์ก็ประสบปัญหาขาดแคลนผู้เรียนอาชีวศึกษาเช่นเดียวกัน แต่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาแล้วจะมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทำให้มีงานทำแน่นอน รวมถึงมีการตั้งเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่สูงมาก จึงทำให้มีผู้ศึกษาหันมาศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น การพัฒนาการศึกษาของสิงคโปร์จะดำเนินการภายใต้ปรัชญาพื้นฐาน คือ เด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา เพื่อให้สามารถหางานที่ดีทำได้ และเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม
        3. ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ : รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ชาวสิงคโปร์มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีไม่แพ้ประเทศอื่น และเป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยนักเรียนไทยจึงนิยมเดินทางไปศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่สิงคโปร์

sing3 15 2 2561

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพ :  สำนักงานรัฐมนตรี
12 กุมภาพันธ์ 2561

sema 10ประกาศผลสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2561 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)
ข้อปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์
1. สถานที่สอบคือ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
2. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
3. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (Admission Form) และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
4. กรุณาแต่งกายสุภาพ
5. ผู้เข้าสอบไม่สามารถอยู่ภายในบริเวณของสถานทูตฯ ได้ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.

**หมายเหตุ**กรุณาส่งอีเมลเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธ การเข้าสอบสัมภาษณ์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภายในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ Click..

****************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กุมภาพันธ์ 2561

sema 10

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่สามารถใช้การได้ในขณะนี้

02-281-0565
02-281-5648
02-2810953 FAX

เนื่องจากในขณะนี้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเครือข่ายหมายเลขของหน่วยงาน จึงไม่สามารถใช้ได้ครบทุกเลขหมายและได้ทำการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ถ้าหากแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก

******************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 กุมภาพันธ์ 2561

pbs2 5 2 2561    

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา และ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล ประจำปี 2561 (รอบรองชนะเลิศ) ในหัวข้อ “The best way to predict the future is to invent it.” ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 10 คน ไปเข้าร่วมแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
          1. การฝึกอบรมมีนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 66 คน พร้อมทั้งครู/อาจารย์เข้าร่วมอบรมและสังเกตการณ์ จำนวน 67 คน
          2. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ รอบรองชนะเลิศ มีนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 65 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษาจากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 27 คน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 24 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 คน และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 9 คน
          3. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเยาวชนฯ ประกอบด้วย

1. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ
2.Professor James R. Haft
3.นางสาวพิมพ์ธิป ฟักทองพรรณ
4.Mr. Michael Scott Elmore
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาติตระกูล
6.Mr. Vince Goldie
7.คุณนฤพร กาญจนจารี
8.คุณอรยาพร กาญจนจารี
9.Mr. Neil Reith

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเยาวชนฯ ได้คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “Great artists have no country.” ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ จำนวน 10 คน และมีผู้แทนสำรอง 1 คน ได้แก่

1)นางสาวบุญญวาสน์ มันตานนท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)นายธนดล ตันติวิทโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต
3)นางสาวกานดา ทองศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
4)นายภัคพล ใจจ้องโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
5)นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุลโรงเรียนสาธิตบางนา
6)นางสาวชนม์นิภา บรรณจิรกุลโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา
7)นางสาวขชล นริศรานุกุลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8)นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
9)นายกันต์ธร ชีหมื่อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
10)นางสาวรินรดา สากิยลักษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11)นางสาวแอนนาลิส สมิท

โรงเรียนบางละมุง (ผู้แทนสำรอง)

ซึ่งจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกหมายเลข 1-10 คนใดคนหนึ่งสละสิทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 1 คน จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2561

pbs1 5 2 2561

ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 รอบรองชนะเลิศ Click..

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มกราคม 2561

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้รวบรวมคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศ และการปฏิบัติราชการ

   
 OPS MOE OG 5 2 2018 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance : OG) ประจำปีงบประมาณ 2561 Click.. 

 
CP BIC 20 9 2560

รวมคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปีงบประมาณ 2560
- การจัดประชุมระหว่างประเทศ Click..

- การจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศคู่เจรจา Click..

- การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ Click..

- ฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา Click..

- การให้บริการห้องสมุด และศูนย์เอกสารนานาชาติ Click..

- การดำเนินความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการให้ทุนฝึกอบรม/ทุนศึกษาต่อ Click..

- การบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน Click..
 

 
handbook-work

คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้งในระดับกรม และระดับสานักได้โดยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติม 
(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

 

 
handbook-material

คู่มือการบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

 

 
handbook-finance

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการยืมเงินราชการและเงินทดลองราชการ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและถูกต้องตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่เป็นระเบียบสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ว่าด้วยแนวทางในการบริหารงบประมาณและในส่วนที่เป็นข้อสรุปสาระสำคัญเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตลอดทั้งการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังใน ส่วนที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

 

 
manage1

(ความรู้ทั่วไป)

1. การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ Click..

2. ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา Click..
3. ความรู้ด้านการศึกษาจาก คสช. เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย Click..

4. การจัดการศึกษาในรัฐธรรมนูญ [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559] Click..

5. คู่่มือการใช้ภาษา AEC อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน Click..

6. ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน Click..

7. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 Click..

8. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 Click..

9. รวมตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ Click..

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้รวบรวมองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศ และการปฏิบัติราชการ

รายงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2559  
 KM eu dinner 16 8 2559      - องค์ความรู้ที่ 1 คู่มือการจัดเลี้ยงรับรองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Click..  
 - องค์ความรู้ที่ 2 บทความออนไลน์ เรื่อง "ปฏิบัติอย่างไร เมื่อไปงานเลี้ยง โดยนาวาเอกหญิง เดือนฉาย เสชะนันท์" Click..  
 - องค์ความรู้ที่ 3 เอกสารประกอบการบรรยายจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง หลักพิธีการทูตการรับรองแขกต่างประเทศและมารยาทสากล Click..  
 - องค์ความรู้ที่ 4 ถอดบทสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงทางการทูต Click..  
 

- องค์ความรู้ที่ 5 แผ่นพับประกอบการบรรยายการจัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศและมารยาทสากล Click..

  
 - องค์ความรู้ที่ 6 ข้อมูลการแลกเปลี่ยนความรู้ในสำนักงาน (อ้างอิงจากกระทรวงการต่างประเทศ) Click..  

  
รายงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2558  
 Icon MOU 2558   

- องค์ความรู้ที่ 1-2558 การจัดพิธีลงนามคู่ภาคี Click...

  
 - องค์ความรู้ที่ 2-2558 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศ Click...  
 

- องค์ความรู้ที่ 3-2558 KM ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ Click...

  

  

รายงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2557

  
Courtesy universal 10-9-2557     

- องค์ความรู้ที่ 1/2557 เรื่อง พิธีการทูต (มารยาทสากล)

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ถอดบทเรียนการจัดการความรู้เรื่อง พิธีการทูต (มารยาทสากล) รายละเอียด ดังนี้

แผ่นพับความรู้มารยาทสากล คลิก

  
 - เอกสารนำเสนอการแลกเปลี่ยนความรู้ คลิก  
 องค์ความรู้ที่ 2/2557 เรื่อง เทคนิคการเตรียมพร้อมในการสมัครสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่างประเทศ  
 

- แผ่นพับเทคนิคการเตรียมพร้อมในการสมัครสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่างประเทศ คลิก

  
 - ตารางสรุปสาระสำคัญทุนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. คลิก  

  
รายงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2556  
KM Day 11-2-2014    

- องค์ความรู้ที่1/2556 เรื่องการจัดประชุมระหว่างประเทศ

  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ถอดบทเรียนความรู้ในการจัดรูปแบบการประชุมต่างประเทศ

  
 - เอกสารการแลกเปลี่ยนความรู้ คลิก  
 - องค์ความรู้ที่2/2556 เรื่อง MOU  
 - ได้ถอดบทเรียนการจัดการความรู้เรื่อง MOU คลิก  

  
   รายงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2555   
 airplane  

- องค์ความรู้ที่1/2555 เรื่องทำอย่างไร...เมื่อต้องไปราชการที่ต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ถอดบทเรียน"ทำอย่างไร...เมื่อต้องไปราชการที่ต่างประเทศ"สามารถดาวโหลดข้อมูลเพื่ออ่านรายละเอียด (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

  
  

องค์ความรู้ที่2/2555 เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมคาราวะ

สามารถดาวโหลดข้อมูลเพื่ออ่านรายละเอียด (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

  

  
   รายงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2554  
 km13-10-53 เรื่องยุทธศาสตร์และแผนงานของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
- แผนยุทธศาตร์ สต.สป. 2554 - 2556 pdf-icon
- การจัดการองค์กรที่ดี

- แผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ สต.สป.
  

  
  รายงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2553  
 km19-11-53-2.jpg เรื่อง "เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
- เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ของ สป. และนโยบายของ รมว.ศธ.
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของ สต.สป. ประจำปี 2553

  

  
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 - 2562 สาขาศาสนศึกษา ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งค่าพาหนะระหว่างที่พักและสถานศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร
คุณสมบัติ
    1. อายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และไม่เกิน 15 ปี (นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
    2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 6 ปี หรือ 8 ปี โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
    3. เคยศึกษาภาษาอังกฤษ อารบิก หรือฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี
    4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
    5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้พิการ
    6. ต้องมีประวัติการเรียนต่อเนื่อง โดยไม่เคยถูกให้ออก
    7. ไม่เคยศึกษาในประเทศคูเวตมาก่อน
    8. ไม่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศคูเวต
    9. มีสัญชาติไทย

หลักฐานการสมัคร
    1. ใบสมัครขอรับทุน Click..
    2. สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนผลการศึกษาระดับประถมศึกษา  
    3. สำเนาสูติบัตร
    4. ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษภายหลังได้รับคัดเลือก)
    5. สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางภายหลังได้รับคัดเลือก)
    6. รูปถ่ายขนาด 4 × 6 ซม. จำนวน 10 รูป
    7. หนังสือรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อารบิก ฝรั่งเศส และอื่นๆ (หากมี)

กำหนดการการคัดเลือก 
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 4 เมษายน 2561
(www.bic.moe.go.th) 
สอบข้อเขียนวันที่ 9 เมษายน 2561 (สถานที่สอบในกรุงเทพฯ)
- วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก และความรู้เชิงตรรกะ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันที่ 12 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 เมษายน 2561 (สถานที่สอบในกรุงเทพฯ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

วันที่ 25 เมษายน 2561

การจัดส่งใบสมัคร
    จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยัง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลคูเวตระดับชั้นม.ปลาย 2561”) ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2561 กรุณาส่ง EMS เท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2628 5646 ต่อ 117-118

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 มกราคม 2561

sema 10สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ  (Teacher Training Students) " ประจำปี 2561
สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ  โดยผู้เข้าสอบสามารถรับบัตรสอบที่หน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ ตรวจสอบรายชื่อ Click..

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 มกราคม 2561

Page 1 of 147