Thu, Nov 23, 17

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

ด้วย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560 – 2561 จำนวน 72 หลักสูตร โดยแหล่งทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง ค่าเดินทางไป – กลับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี และไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว  ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ นอกจากนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อให้สมัครรับทุนในหลักสูตรที่สนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น รวมทั้งต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน และใบสมัครรับทุนรัฐบาลอินเดียส่งให้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigov.net หัวข้อ “ทุนรัฐบาลอินเดีย”

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 พฤศจิกายน 2560

island 13 11 2560

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. Mr. John Halligan T.D. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ พร้อมด้วย H.E. Mr. Brendan Rogers เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
    โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ กล่าวว่า ไอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลก มีสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการฝึกฝนทักษะ การฝึกงาน และการพัฒนาการวิจัย ปัจจุบัน มีนักศึกษาจากทั่วโลกเดินทางมาศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์กว่า 10,000 คน โดยเฉพาะในสาขาวิชา STEM และเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ไอร์แลนด์ได้ริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ ได้แก่ Academic Mobility และ Student Mobility เพื่อพัฒนาการศึกษาของไอร์แลนด์ สำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (OCSC International Education Expo 2017) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ และพบปะหารือกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทย รวมถึงบุคคลที่ทำงานด้านการศึกษา นักวิชาการศึกษา และเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไอริช ทั้งนี้ Mr. John Halligan T.D. ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อเยี่ยมชมระบบการศึกษา และหารือแนวทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
    เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เมื่อปี 2558 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการของไอร์แลนด์เดินทางมาเยือนประเทศไทย และจากสถิติในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ ในการนี้ ฝ่ายไอร์แลนด์ยินดีที่จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์มากขึ้น รวมทั้งแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของไอร์แลนด์ด้วย
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาการศึกษาของไอร์แลนด์ พร้อมทั้งได้เสนอความเป็นไปได้ที่จะขยายความร่วมมือกับไอร์แลนด์ ดังนี้
        1. การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สหรัฐอเมริกา เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ในการนี้ จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาของไอร์แลนด์เข้ามาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพร่วมกับไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการดำเนินความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและไอร์แลนด์ ที่ได้ลงนามเมื่อปี 2558 ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
        2. การส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์มากขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาไทยตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์น้อย เนื่องจากปัญหาด้านภาษา จึงเสนอแนะว่าควรจะเน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ และกำลังจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านภาษามากกว่า โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 160 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาและการประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์มากขึ้น เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลีย

island1 13 11 2560*********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
10 พฤศจิกายน 2560

sema 10

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7 พฤศจิกายน 2560

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์และศัลยศาสตร์ (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) จำนวน 82 ที่นั่ง และปริญญาตรีด้านทันตแพทย์ (Bachelor of Dental Surgery) จำนวน 22 ที่นั่ง ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 สำหรับนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่ไม่ได้ถือสัญชาติประเทศสมาชิกสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC) โดยผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 ตุลาคม 2560

ลำดับที่เรื่องร้องเรียน

วันที่

รับเรื่อง

สถานะวันที่แจ้งกลับ
1อยากจะร้องเรียนเรื่องระยะเวลาการเปิดรับสมัครการแข่งขันสุนทรพจน์ค่ะ เนื่องจากการแข่งขันสุนทรพจน์ครั้งที่แล้วระยะเวลารับสมัครสั้นกว่าครั้งที่ผ่านๆมาค่ะ คือครั้งที่ผ่านมาจำได้ว่าระยะเวลารับสมัครประมาณ 2 เดือน แต่การแข่งสุนทรพจน์เมื่อปี 60 เปิดรับแค่เดือนเดียว ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัย ทำให้ได้ทราบข่าวช้า พอทราบก็หมดระยะเวลาการรับสมัครมาสักพัก ทำให้สมัครร่วมแข่งขันไม่ทันค่ะ อยากจะให้ขยายเวลาการรับสมัครเป็น 2 เดือนเหมือนครั้งก่อนๆ เพื่อที่จะได้ขยายโอกาสให้กับครู และนักเรียนที่อาจจะทราบข่าวทีหลังนั้น ได้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันค่ะ ฝากข้อร้องเรียนนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ20 เมษายน 2560แจ้งกลับแล้ว20 เมษายน 2560

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยแจ้งว่า Higher Education Commission of Pakistan กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษาในรูปแบบ Self Finance Scheme (SFS) ประจำปีการศึกษา 2017 - 2018 ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของปากีสถานในแต่ละสาขา (แบบจำกัดที่นั่ง) ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Click.. และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.hec.gov.pk/site/sfs ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10 ตุลาคม 2560

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยแจ้งว่า มหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET) ได้จัดสรรที่นั่งให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2017 – 2018 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวนประเทศละ 10 ที่นั่ง แต่รวมไม่เกิน 26 ที่นั่ง โดยผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:www.buet.ac.bd และส่งใบสมัครโดยตรงไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรวบรวมส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10 ตุลาคม 2560

Capacities of Hungary 12 10 2560การลงนาม
เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ. 2017 - 2018 (Educational and Scientific Exchange Programme between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Human Capacities
of Hungary for the Years 2017 and 2018)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

Capacities of Hungary1 12 10 2560

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีลงนามในเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ. 2017-2018 (Educational and Scientific Exchange Programme between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Human Capacities of Hungary for the Years 2017 and 2018) โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนายเปเตอร์ ยาค็อบ (H.E. Mr. Peter Jakab) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามฝ่ายฮังการี    
    เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ฯ เน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากร/นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายฮังการีเสนอให้ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายฮังการีเสนอให้ทุนระดับปริญญาตรี โท เอก แก่ประเทศไทย จำนวน 40 ทุน ในสาขาต่างๆ อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาการแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สาขาศาสนศึกษา เป็นต้น และฝ่ายไทยเสนอทุนระดับอุดมศึกษาให้แก่ฮังการีในระยะเวลา 1 - 2 ภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังเน้นการวิจัยร่วม/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ สื่อการสอน หลักสูตรและเอกสารวิชาการอื่นๆ

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 ตุลาคม 2560

Rights Based Education 5 10 2560

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การให้การศึกษาแก่กลุ่มชนพื้นเมืองในประเทศไทย” ในการประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการศึกษาตามสิทธิ (Regional Conference on Inclusive and Rights-Based Education) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ แห่งสหประชาชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560
ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ ได้นำเสนอนโยบายของประเทศไทยในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนคนไทยทุกคน รวมทั้งกลุ่มชนพื้นเมืองในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ได้นำเสนอโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้กลุ่มชนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ ได้เข้าถึงการศึกษา ประเด็นปัญหาความท้าทายในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มชนพื้นเมือง และแนวทางต่อไปในการดำเนินการส่งเสริมการจัดการให้การศึกษาให้กับประชาชนคนไทยทุกคน รวมถึงกลุ่มชนคนพื้นเมืองด้วย การประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม และการศึกษาตามสิทธิในครั้งนี้ มีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายและโครงการต่างๆ ด้านการศึกษาของประเทศซึ่งช่วยขจัดสิ่งกีดขวางทางการเรียนรู้ของประชาชนทุกคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มชนพื้นเมือง คนพิการ และเหยื่อเคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติ และความขัดแย้ง ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 (SDG 4) ในเรื่องของการสร้างหลักประกันในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกคน โดยมีผู้แทนจากองค์การและหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ ศูนย์ APCEIU สาธารณรัฐเกาหลี และสถาบัน MGEIP เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

Rights Based Education1 5 10 2560

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 ตุลาคม 2560

ASTIW 4 10 2560

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม 10th  ASEAN Science, Technology and Innovation Week (ASTIW) ภายใต้หัวข้อ“Technologies and Innovation Powering Our Future” ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560 ณ Myanmar International Convention Centre 2 กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างภูมิภาค การประชุมมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้ที่สนใจในสาขาดังต่อไปนี้
•    เทคโนโลยีชีวภาพ
•    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
•    อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์                 
•    เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
•    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล
•    วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
•    การวิจัยพลังงานที่ยังยืน
•    เทคโนโลยีเพื่องานด้านอวกาศ
•    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ astiw.org/index.php/conference/

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 ตุลาคม 2560

Page 1 of 145