สิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษด้านการศึกษา

on 17 มิถุนายน
  

เอกสาร/สิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษด้านการศึกษา

หน่วยงานผลิต

 

วารสาร

สต.สป. Thai Education in Brief 2017

สป.

 

Bulletin on International Cooperation of the MOE

สกอ.

 

Thai Higher Education Review

สกอ.

 

AUN Newsletter

   
  

กฎหมาย/ระเบียบ

สกศ.

 

- National Education Act B.E.2542 (1999) and Amendnents B.E.2545(2002)

คุรุสภา

 

- Teachers and Educational Personnel Council Act B.E. 2546 (2003)

สป.

 

- Education development plan of the provinces along the southern border

 

- Promotion of Non-Formal and Informal Education Act, B.E. 2551 (2008)

   
  

การศึกษาไทย

สป.

 

- An Introduction to Education in Thailand

 

 

- The Development of Education, National Report of Thailand by MOE (48th ICE)

 

 

- Towards a Learning Society in Thailand (6 ฉบับ)

  

- Overview of the Office of the Non-Formal and Informal Education (ONIE)

สกศ.

 

- Education in Thailand 2007

สกอ.

 

- Study in Thailand 2008-2009

 

 

- Higher Education in Thailand