ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

marketing-plan

แผนยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจำปี 2554 - 2556

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศมาเป็นเวลานาน แต่ได้หยุดชะงักไปในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาภายหลังสงครามโลกดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดต่อกับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง แต่งานการติดต่อกับต่างประเทศในขณะนั้นยังไม่มีกองงานใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ หลังจากที่ทหารพันธมิตรเคลื่อนย้ายออกจากประเทศไทยไปแล้ว ได้มีองค์การต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมากขึ้น เช่น องค์การบริหารวิเทศกิจสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (USOM) มูลนิธิการศึกษาตามรัฐบัญญัติฟุลไบรท์ (Fulbright) นอกจากนี้ยังมีองค์การระหว่างประเทศเกิดขึ้นอีกมากมายที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย โดยเฉพาะองค์การที่กระทรวงศึกษาธิการติดต่อด้วยมากที่สุด คือ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)....อ่านต่อ

RTEmagicC_strategy-plan2550-52_-3_jpg

แผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2550 - 2552

RTEmagicC_356435d62b_gifการกำหนดยุทธศาสตร์นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ปี 2550-2552 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งได้เสนอสาขาความร่วมมือที่เป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา...อ่านต่อ

 

RTEmagicC_PIC1_06_JPG

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศฯ 2548 - 2551

RTEmagicC_356435d62b_gifการจัดการและการให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข็มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เป็นแนวคิดหลักของการปฏิรูปการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดบทบาทการดำเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์....อ่านต่อ

 

 
 

แผนปฏิบัติราชการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ได้จัดทำขึ้นโดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจของสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและการประเมินความสาเร็จในภาพรวมของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 
 southern sch001

 แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การดำเนินการขณะศึกษา ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

- ร่างแผนยุทธศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

- คำสั่ง (ดาวน์โหลด)

- รายละเอียดทุน (ดาวน์โหลด)

- รายชื่อนักเรียนทุน (ดาวน์โหลด)

 
workplan

แผนปฏิบัติราชการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนปฏิบัติราชการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้จัดทำขึ้นโดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจของสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินความสำเร็จในภาพรวมของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง...

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)