เอกสารดาวน์โหลด

  เอกสารดาวน์โหลด

  รายการวันที่เอกสารดาวน์โหลด
  - ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  7 มิ.ย. 2561Click..
  - แบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ขอรับบริการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.4 เม.ย. 2561Click..
  - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.27 มี.ค. 2561Click..
  - รวมตัวอย่างเอกสารราชการ27 ม.ค. 2561Click..
  - thai education in brief
  18 ก.ย. 2560Click..