Mon, Feb 19, 18

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

คู่มือปฏิบัติราชการ

on 05 February

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้รวบรวมคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศ และการปฏิบัติราชการ

   
 OPS MOE OG 5 2 2018 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance : OG) ประจำปีงบประมาณ 2561 Click.. 

 
CP BIC 20 9 2560

รวมคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปีงบประมาณ 2560
- การจัดประชุมระหว่างประเทศ Click..

- การจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศคู่เจรจา Click..

- การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ Click..

- ฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา Click..

- การให้บริการห้องสมุด และศูนย์เอกสารนานาชาติ Click..

- การดำเนินความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการให้ทุนฝึกอบรม/ทุนศึกษาต่อ Click..

- การบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน Click..
 

 
handbook-work

คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้งในระดับกรม และระดับสานักได้โดยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติม 
(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

 

 
handbook-material

คู่มือการบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

 

 
handbook-finance

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการยืมเงินราชการและเงินทดลองราชการ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและถูกต้องตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่เป็นระเบียบสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ว่าด้วยแนวทางในการบริหารงบประมาณและในส่วนที่เป็นข้อสรุปสาระสำคัญเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตลอดทั้งการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังใน ส่วนที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

 

 
manage1

(ความรู้ทั่วไป)

1. การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ Click..

2. ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา Click..
3. ความรู้ด้านการศึกษาจาก คสช. เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย Click..

4. การจัดการศึกษาในรัฐธรรมนูญ [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559] Click..

5. คู่่มือการใช้ภาษา AEC อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน Click..

6. ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน Click..

7. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 Click..

8. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 Click..

9. รวมตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ Click..

 

 
Read 68 times