ผังเว็บไซต์

BIC logoฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟsema 10

หน่วยงานข่าว

ความร่วมมือ

ต่างประเทศ

กิจกรรมห้องสมุด/สื่อสาระน่ารู้KM/คู่มือE-Book
  
ที่ตั้งหน่วยงาน ข่าวเด่น องค์กรต่างประเทศ

1 อำเภอ 1 ทุน

(ODOS)

ห้องสมุด/ศูนย์เอกสาร
คำกล่าว KMe-book
 ประวัติความเป็นมา ข่าวประชาสัมพันธ์ สหประชาชาติ TEACHING ASSISTANTS เอกสารเผยแพร่ บทความแปล คู่มือปฏิบัติงาน• ASEAN e-book
ผู้บริหารระดับสูง ข่าวทุน ยูเนสโก SEAMEC

วารสารความร่วมมือ

กับต่างประเทศ

 เอกสารดาวน์โหลด
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ปฏิทินหน่วยงาน เอเปค PUBLIC SPEAKING ยูเนสโก คูริเย • หนังสือเวียน 
อำนาจหน้าที่อาเซียน ICE 2017 สิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ   
โครงสร้างซีมีโอ หนังสือผลิตใหม่   
ทำเนียบข้าราชการอื่นๆ งานวิจัย
  
นโยบายการศึกษา ประเทศต่างๆ
หนังสือ/สิ่งพิมพ์เก่า  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กรอบความร่วมมือ สื่อ  
คำรับรองฯ
และผลการปฏิบัติราชการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สื่อเสียง  
คำถามที่พบบ่อย เอเชีย   
ติดตามเรื่องร้องเรียน แอฟริกา   
อเมริกาเหนือ   
อเมริกาใต้   
ยุโรป   
ออสเตรเลีย   
 Link   
United Nations (UN)   
Unesco   
   Unicef     
   Undp     
   Apec     
   SEAMEO     
   ASEAN     
   กระทรวงการต่างประเทศ