ผลการปฏิบัติราชการ

 sema 10 
   
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี

 
      2561 Click.. 
      2560 Click.. 
      2559 Click.. 
      2558 Click.. 
      2557 Click.. 
      2556 Click.. 
      2555 Click.. 
      2554 Click.. 
      2553 Click.. 
      2552 Click.. 
   
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี

 
      2561 Click.. 
      2560 Click.. 
      2559 Click.. 
      2558 Click.. 
      2557 Click.. 
   
 

ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

 
 ระหว่างปีงบประมาณ 2551- 2559  Click.. 
      2560 Click.. 
      2559 Click.. 
      2558 Click.. 
      2557 Click.. 
   
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี

 
      2560 Click.. 
      2559 Click.. 
      2558 Click.. 
      2557 Click..