Sun, Feb 18, 18

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

ผลการปฏิบัติราชการ

 sema 10 
 

แผนปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี

 
      2560 Click.. 
      2559 Click.. 
      2558 Click.. 
      2557 Click.. 
   
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี

 
      2561 Click.. 
      2560 Click.. 
      2559 Click.. 
      2558 Click.. 
      2557 Click.. 
      2556 Click.. 
      2555 Click.. 
      2554 Click.. 
      2553 Click.. 
      2552 Click.. 
   
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี

 
      2560 Click.. 
      2559 Click.. 
      2558 Click.. 
      2557 Click.. 
   
 

ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

 
 ระหว่างปีงบประมาณ 2551- 2559  Click.. 
      2560 Click.. 
      2559 Click.. 
      2558 Click.. 
      2557 Click.. 
   
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี

 
      2560 Click.. 
      2559 Click.. 
      2558 Click.. 
      2557 Click..