Sun, Feb 18, 18

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

แผนที่ตั้ง

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร 5)

ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02 628 5646 - 9, 02 281 0565

โทรสาร 02 281 0953

RTEmagicC_map_jpg

1

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2

อาคารราชวัลล

3

สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมศึกษาเอกชน

*4

อาคารรัชมังคลาภิเษก (ห้องสมุดนานาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ชั้น 3)

5

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

*6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อาคาร 5) (สถานที่ตั้งสำนักงาน ชั้น 1)

7

อาคารเสมารักษ์

8

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อาคาร 1-3)

9

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อาคาร 4)

10

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

11

สระน้ำ