วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561
วิสัยทัศน์
“หน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวง”
พันธกิจ
1. ประสานการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวง
2. จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านการต่างประเทศ
3. พัฒนาการใช้ระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ
2.พัฒนาการจัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านการต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

 “เป็นเลิศด้านการต่างประเทศ บนพื้นฐานของบุคลากรที่มีศักยภาพ และเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพ”

พันธกิจ

1. ดำเนินความร่วมมือเชิงรุกด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆ และผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. กำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
4. เชื่อมโยงเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสนับสนุนการจัดการความรู้ภายในองค์กร

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าประสงค์หลัก

1. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการและกิจกรรมอันเกิดจากความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
3. เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีความเข้มแข็ง
4. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

***วิสัยทัศน์ สป. 2559***
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน

3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

ค่านิยม

TEAMWINS

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม

E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน

A = Accountability ความรับผิดชอบ

M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

I  = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ

***วิสัยทัศน์ สป. 2558***
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติ ราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ