สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 รอบรองชนะเลิศ

on 26 มกราคม

pbs2 5 2 2561    

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา และ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล ประจำปี 2561 (รอบรองชนะเลิศ) ในหัวข้อ “The best way to predict the future is to invent it.” ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 10 คน ไปเข้าร่วมแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
          1. การฝึกอบรมมีนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 66 คน พร้อมทั้งครู/อาจารย์เข้าร่วมอบรมและสังเกตการณ์ จำนวน 67 คน
          2. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ รอบรองชนะเลิศ มีนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 65 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษาจากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 27 คน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 24 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 คน และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 9 คน
          3. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเยาวชนฯ ประกอบด้วย

1. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ
2.Professor James R. Haft
3.นางสาวพิมพ์ธิป ฟักทองพรรณ
4.Mr. Michael Scott Elmore
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาติตระกูล
6.Mr. Vince Goldie
7.คุณนฤพร กาญจนจารี
8.คุณอรยาพร กาญจนจารี
9.Mr. Neil Reith

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเยาวชนฯ ได้คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “Great artists have no country.” ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ จำนวน 10 คน และมีผู้แทนสำรอง 1 คน ได้แก่

1)นางสาวบุญญวาสน์ มันตานนท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)นายธนดล ตันติวิทโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต
3)นางสาวกานดา ทองศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
4)นายภัคพล ใจจ้องโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
5)นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุลโรงเรียนสาธิตบางนา
6)นางสาวชนม์นิภา บรรณจิรกุลโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา
7)นางสาวขชล นริศรานุกุลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8)นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
9)นายกันต์ธร ชีหมื่อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
10)นางสาวรินรดา สากิยลักษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11)นางสาวแอนนาลิส สมิท

โรงเรียนบางละมุง (ผู้แทนสำรอง)

ซึ่งจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกหมายเลข 1-10 คนใดคนหนึ่งสละสิทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 1 คน จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2561

pbs1 5 2 2561

ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 รอบรองชนะเลิศ Click..

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มกราคม 2561