ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนรัฐบาลรัฐคูเวต ประจำปี 2017/2018

sema 10

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลรัฐคูเวตประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018 เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อนักเรียนไทยเพื่อรับทุนการศึกษารัฐบาลรัฐคูเวตประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

 

 ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง)  
1นางสาวสุกานดา ด้วงประภัศร์โรงเรียนอิสลามสันติชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2นางสาวนิซรีน แยนาโรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานี
    
 ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก (สำรอง)  
ลำดับที่ 1นายภูรี มะทองโรงเรียนท่าอิฐศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ 2นายอัรฟาร สะนิโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานี

********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กรกฎาคม 2560