Wed, Jan 24, 18

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

Articles

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

japan odos 26 12 2560

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) ได้ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ทุกคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสสูงสุด โดยขอให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์และกลับไปพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนเอง ทุกคนสามารถตอบแทนประเทศได้หลากหลายวิธี เช่น การสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องเพื่อให้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น หากนักเรียนทุนฯ สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศได้ ก็จะเป็นข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้ควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังทบทวนและประเมินผลโครงการ

japan odos1 26 12 2560หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน แม้จะมีไม่มาก แต่นักเรียนทุนฯ ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนและขอให้รักษาคำมั่นสัญญานี้ไว้ สำหรับการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งผลการศึกษาของนักเรียนทุนฯ ไปยังส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในภูมิลำเนาของนักเรียนทุนฯ เพื่อขอให้พิจารณาการจ้างงานอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนในภาคเอกชนก็จะมีตำแหน่งงานรองรับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะเป็นครูก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหากจะสอนในมหาวิทยาลัยก็ต้องจบหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งนักเรียนทุนฯ มีข้อได้เปรียบเรื่องภาษาอยู่แล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ารับราชการ เนื่องจากจะมีครูเกษียณอายุราชการจำนวนมาก จึงขอให้มีการวางแผนที่ดีเพื่อการมีงานทำที่มั่นคงในอนาคต   
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวขอบคุณสำนักงาน ก.พ. ที่ได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้นักเรียนทุนฯ ได้มีโอกาสเข้ารับราชการมากขึ้น โดยยกเว้นการสอบภาค ก. (นร 1004/ว10) นอกจากนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุนฯ ทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะกรณีมีนักเรียนทุน 1 คน ที่ศึกษาอยู่ในเขตภัยพิบัติแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปี 2559 ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย

japan odos2 26 12 2560ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีจำนวน 135 คน (รุ่นที่ 3 จำนวน 116 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 19 คน) โดยมีนักเรียนรุ่นที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 114 คน ซึ่งศึกษาในสาขาต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น ในจำนวนนี้ได้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก จำนวน 2 คน

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 ธันวาคม 2560