Wed, Jan 24, 18

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

Articles

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

cambodia 18 12 2560        กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 17 คน นำโดย Mr. Thong Borann ตำแหน่ง Under Secretary of State ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ในการนี้ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. หลังจากนั้นได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครู และงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยากรจากสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนวันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะผู้แทนกัมพูชาได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ก่อนที่จะเดินทางกลับ
กัมพูชา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

cambodia1 18 12 2560        การจัดส่งคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาของกัมพูชามาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนครั้งแรกภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ไทย-กัมพูชา ฉบับใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้แทนของกัมพูชาในครั้งนี้ เป็นไปตามคำร้องขอของกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา ที่ต้องการศึกษารูปแบบและลักษณะการบริหารงานบุคคลและงบประมาณของไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดระบบการบริหารงานของกัมพูชา

cambodia2 18 12 2560        ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานับได้ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและดำเนินไปด้วยความใกล้ชิดบนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนงานในกรอบอนุภูมิภาค สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีผลเป็นรูปธรรมเป็นอย่างมากได้แก่ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย โครงการพัฒนาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม และโครงการลักษณะเดียวกันที่จังหวัดกำปงสปืออีก 1 แห่ง รวมทั้งโครงการทุนพระราชทานที่มอบให้แก่นักศึกษากัมพูชาเป็นประจำทุกปี

***********************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
18 ธันวาคม 2560