Wed, Jan 24, 18

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

Articles

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตอิสราเอล

H.E.Mr.Meir Shlomo Isarael 7 12 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ให้การต้อนรับนายเมอีร์ ชโลโม (H.E.Mr.Meir Shlomo)  เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการนี้ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยคนใหม่ หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยและเด็กอิสราเอล
เอกอัครราชทูตอิสราเอลได้กล่าวถึงทุนการศึกษาของรัฐบาลอิสราเอลที่มอบให้แก่บุคลากรของไทยเพื่อไปอบรมที่อิสราเอลในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งทุนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ซึ่งทุนต่าง ๆ เหล่านี้นับว่าช่วยส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สอบถามถึงทุนการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ และการสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชน เพราะกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญการพัฒนาเด็กทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ แจ้งว่ามีทุนดังกล่าวเช่นเดียวกัน และอาจมีการประสานงานร่วมกันต่อไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ามีความสนใจทางประวัติศาสตร์และการต่อสู้ของชาวอิสราเอล เพราะการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทำให้เห็นมุมมอง แนวคิด และหลักปรัชญาสำคัญ ๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของไทยก็ได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนทุกระดับ ในการนี้ เอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ ได้กล่าวเสริมถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โฮโลคอส (Holocaust) ของอิสราเอล ซึ่งอาจเปรียบได้กับเรื่องราวของเหตุการณ์ทุ่งสังหาร (Killing Field) ที่เกิดขึ้นในกัมพูชา ทั้งนี้ ทุกชาติต่างก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ควรจะนำมาเป็นบทเรียนแก่ชนรุ่นหลัง ซึ่งในเรื่องของโฮโลคอสนั้น รัฐบาลอิสราเอลมีหลักสูตรที่พร้อมจะให้การฝึกอบรมแก่ครู รวมทั้งการจัดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ ได้จัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์โฮโลคอสเป็นประจำทุกปี จึงขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเข้าร่วมงานที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2561 ด้วย
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนอิสราเอล พร้อมทั้งสอบถามสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอิสราเอล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าอิสราเอลมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาที่น่าสนใจหลายอย่าง ดังนั้น หากมีโอกาสไปเยือนอิสราเอลก็มีความสนใจ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ แนวนโยบาย แนวทางการพัฒนา เทคโนโลยี และปรัชญาของการดำรงอยู่

H.E.Mr.Meir Shlomo Isarael 1 7 12 2560

*******************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
7 ธันวาคม 2560