เนื้อหา

เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน 2 - Standard Written English

  • พิมพ์
book20 th 14 11 2559 

ผู้แต่ง : ผศ. นารีรัตน์ บุญช่วย
สำนักพิมพ์ : แสงดาว, บจก.สนพ. 

หนังสือ "Standard Written English : เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน 2" เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือที่สร้างแบบทดสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องแม่นยำ และนำมาใช้ได้จริงดั่งเจ้าของภาษา เพราะการเขียน เป็นทักษะที่ต้องใช้ขีดความสามารถสูง โดยเฉพาะการเขียนภาษาที่สอง อาทิ ภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งไวยากรณ์ และหลักการอันเคร่งครัดเพื่อการทดสอบมาตรฐานการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้น เรื่อยๆ รวมถึงการทำงานในปัจจุบัน การเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่ต้องให้ความสำคัญและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ให้เกิดความเชี่ยวชาญจนใช้ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ภายในเล่มประกอบด้วยบทฝึก 10 บท แต่ละบทมีคำถาม 20 ข้อ พร้อมคำเฉลยและคำอธิบายโดยละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อพร้อมฝึกฝนทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น