Mon, Feb 19, 18

fb 50pxTel.+66 2628 5646 Fax.+66 2281 0953

แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

คำชี้แจง

. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการให้การบริการที่มีคุณภาพต่อไป

. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงครู/ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เป็นต้น;

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม