แบบสำรวจการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

คำชี้แจง

1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการให้การบริการที่มีคุณภาพต่อไป

2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ทั้งนี้รวมถึงครู/ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เป็นต้น

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ทั้งนี้ รวมถึง บุคลากรทางการศึกษา ครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ฯลฯ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552)

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม