Thu, Apr 24, 14

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer I และ Programme Officer III

      สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) และ Programme Officer III (Information) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ การวางแผน พัฒนา และบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานในเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ การประสานเกี่ยวกับการจัดประชุม และสัมมนาต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำสรุปผลการประชุมฯ อนึ่ง ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น จะต้องมีอายุระหว่าง 35 – 56 ปี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์การทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ

     1. Application-PS

     2. StaffRules_PS

     3. Programme Officer I

     4. Programme Officer III

     5. Privileges_PS

     ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านหน่วยงาน ต้นสังกัดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2557


-------------------------------------

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 02 6285646 - 8 หรือ 02 281 0565 ต่อ 108, 110
21 เมษายน 2557

Page 1 of 10