logo UNESCO

ความเป็นมา

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ความเป็นมาองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันย่อๆว่า ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) เป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2489 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีประเทศสมาชิก 20 ประเทศ ได้ร่วมมือกันให้สัตยาบันธรรมนูญขององค์การ ที่ว่า “สงครามเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องสร้างความหวงแหนสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วย” นอกจากนี้ธรรมนูญยังบ่งชี้ด้วยว่า “สันติภาพที่เกิดจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แท้จริงและยืนนานจากประเทศต่างๆ ในโลก สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญาและจิตสำนึกของมนุษยชาติ” สมาชิก 193 รัฐสมาชิก (Member States) และสมาชิกสมทบอีก 11 ประเทศ (Associate Members) และมีสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ อีก 199 แห่งทั่วโลก (รายชื่อสำนักเลขาฯ)ภาษาที่ใช้เป็นทางการขององค์การคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ภาษาที่ใช้ระหว่างการประชุมสมัยสามัญและคณะกรรมการบริหารคือภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส… ข้อมูลเพิ่มเติม...
unesco meetingroom

กลไกการดำเนินงาน

กลไกในการดำเนินงานของยูเนสโก ประกอบด้วย 1. การประชุมสมัยสามัญ (General Conference) 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 3. สำนักเลขาธิการขององค์การยูเนสโก (UNESCO Secretariat) 4. คณะกรรมการแห่งชาติ (National Commission) 1. การประชุมสมัยสามัญ (General…
exboard

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม จำนวน 58 คน เลือกจากผู้แทนของประเทศสมาชิก และมีการเลือกตั้งกรรมการใหญ่ครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี ดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี…
Prince Damrong Rajanubhab

บุคคลสำคัญ

การฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ (Anniversaries of Great Personalities and Historic Events) 1. ความเป็นมา ยูเนสโกหรือองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 195 ประเทศ จะแจ้งให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ครบหลักเกณฑ์ทุก 50 ปี 100 ปี 150 ปี 200 ปี ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณาจัดไว้เป็นรายการสำคัญของโลกที่ยูเนสโกจะประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองพร้อมๆกัน ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความโดดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่างอันดีงามในด้านต่างๆ โดยประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อหรือเหตุการณ์สำคัญได้ทุก 2 ปี 2. แนวทางปฏิบัติในการนำเสนอ - ยูเนสโกมีหนังสือเชิญชวนไปยังประเทศสมาชิกแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการฉลองบุคคลที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทุก ๆ 2 ปี ประเทศสมาชิกที่ประสงค์ จะเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญให้ยูเนสโกพิจารณาและร่วมฉลองจะต้องส่งชื่อและประวัติพร้อมรายละเอียดให้ยูเนสโกล่วงหน้า (อย่างน้อย 1 - 2 ปี) - ยูเนสโกนำรายการที่ประเทศสมาชิกเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO Executive Board) - ยูเนสโกจะนำข้อมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่ 1 (Commission I) ของการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกพิจารณารับรองก่อนประกาศเป็นทางการต่อไป 3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกของยูเนสโก - การฉลองครบรอบ (Anniversary) เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เสนอจะต้องเป็นแบบอย่างอันดีเลิศที่แสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ตามสาขาหลักของยูเนสโก คือ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือการสื่อสาร - ไม่เป็นการฉลองที่ระลึก (Commemoration) การก่อตั้ง การได้รับเอกราช หรือประวัติของระบบการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร รวมทั้งการฉลองครบรอบเหตุการณ์เกี่ยวกับทหาร และการสงคราม -… ข้อมูลเพิ่มเติม
Mow logo
March 27, 2014

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

in มรดกความทรงจำแห่งโลก
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาแห่งโลก สรุปจากเอกสารยูเนสโก หมายเลข C11-95/WS-11rev February 2002 General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage ประวัติ เอกสารคู่มือการดำเนินงานตามแผนงาน Memory of the World…
logo UNESCO
March 21, 2014

ความเป็นมา

in มรดกความทรงจำแห่งโลก
แผนงานของยูเนสโกว่าด้วย “ความทรงจำแห่งโลก” เพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาแห่งโลกด้านสารนิเทศในรูปแบบหลากหลาย UNESCO’s “Memory of the World” Programme Safeguarding the Documentary Heritage เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)…
RTEmagicC_khaoyai02_jpg
June 17, 2009

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

in มรดกโลก
กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) ยูเนสโก ประกาศให้ "กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่" ของไทยให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อ ก่อนรับรางวัลเป็นมรดกโลกแห่งที่ 184 ว่า…
RTEmagicC_thungyai_01_jpg
June 17, 2009

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

in มรดกโลก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) ยูเนสโก ประกาศให้ "เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง" ของไทยให้เป็นแหล่งมรดกโลกขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี พ.ศ. 2534 ที่ตั้ง : 1.…
RTEmagicC_Banchiang_01_jpg
June 17, 2009

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

in มรดกโลก
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban chiang Archaeological Site) ยูเนสโก ประกาศให้ "แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง" ของไทยให้เป็นแหล่งมรดกโลกขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี พ.ศ. 2535 ที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042 208 340…
RTEmagicC_Ayutthaya_01_jpg
June 17, 2009

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

in มรดกโลก
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (Historic City of Ayutthaya) ยูเนสโก ประกาศให้ "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา" ของไทยให้เป็นแหล่งมรดกโลกขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี พ.ศ. 2534 ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา…
RTEmagicC_Sukhothai_jpg
June 17, 2009

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

in มรดกโลก
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) ยูเนสโก ประกาศให้ "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร" ของไทยให้เป็นแหล่งมรดกโลกขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี พ.ศ. 2534 ที่ตั้ง :…
July 26, 2018
IMG 2472
ข่าวยูเนสโก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnetระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)…
June 19, 2018
pic 8MOWCAP
ข่าวยูเนสโก

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ เมืองควางจู (Gwangju) สาธารณรัฐเกาหลี

1. ผู้เข้าร่วมการประชุม การประชุมคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 8 ประกอบด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งหมด 27 ประเทศ จำนวน 109 คน…

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการ

Sep 08, 2017 253
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการของ นางอีริน่า โบโกว่า (Ms.Irina…

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41

Sep 04, 2017 2269
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41ระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

Sep 04, 2017 255
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิ…

เกมออนไลน์ ชุด สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม โดย ยูเนสโก และรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

Mar 24, 2014 1268
สำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ ร่วมกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเกมออนไลน์ชุด…

การประชุมโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ

Feb 20, 2014 606
การประชุมโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ (Global forum on Media and Gender)…

การประชุมระดับนโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย

Nov 05, 2013 1288
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงนโยบายด้านการศึกษาและการ…

สรุปการสัมมนาระดับชาติ การศึกษาเพื่อปวงชน กับองค์การยูเนสโก

Aug 19, 2013 903
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ…

มรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นใหม่ของประเทศไทย

Jun 28, 2013 1677
ยูเนสโกประกาศให้ "บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์" ที่มีอายุกว่า 100…

ยูเนสโกจ่อประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

Jun 24, 2013 1482
ยูเนสโกจับมือกับโออีซีดี เตรียมทบทวนการศึกษาไทย ชี้ภาพรวมคุณภาพยังไปไม่ถึงไหน…

ยูเนสโกเผยคนรุ่นใหม่ขาดทักษะใช้ชีวิต-ทำงาน

Jun 21, 2013 936
กศน.จับมือยูเนสโก รัฐบาลญี่ปุ่น จัดประชุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตลอดชีวิต…

เปิดตัวรายงานการติดตามผลระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนปี 2555

Jan 02, 2013 1398
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ)…

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับยูเนสโกพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

Oct 29, 2012 1166
กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือยูเนสโกเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรประเทศเพื่อนบ้านเพี่อพัฒนาศูนย์การเ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 190 (เพิ่มเติม)

Oct 25, 2012 971
การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 190 เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2555 ณ…

โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๕

Sep 21, 2012 1387
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๕ "หนึ่งนาที…

การประชุม International Task Force Meeting on Teachers for EFA

Jun 06, 2012 1712
การประชุม International Task Force Meeting on Teachers for EFA จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ -…

ผลการประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพฯ ครั้งที่ ๓

May 21, 2012 1834
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนไทย…

สมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม

May 14, 2012 936
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช…

ยูเนสโก ประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์กับศูนย์ ICHCAP ยูเนสโก

Apr 30, 2012 1069
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ว่าด้วยยูเนสโก ประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์กับศูนย์…

การจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด

Apr 25, 2012 947
การประชุมระดับนโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก…

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือยูเนสโก ชูประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย

Mar 28, 2012 2255
กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับยูเนสโก…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 189

Mar 22, 2012 985
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การฝึกอบรมนานาชาติว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Mar 14, 2012 822
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ…

การประชุมนานาชาติด้านการศึกษาของ UNESCO-APEID ครั้งที่ 13 และการสัมมนาระดับสูงของ World Bank - KERIS

Dec 01, 2009 3840
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ)…

สัมมนาทางวิชาการตะวันออกกลางศึกษา “หลากมิติตะวันออกกลาง: จากพรมแดนทางความรู้สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”

Nov 16, 2009 1845
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา…

รมว.ศธ.กล่าวปราศรัยในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 35

Oct 09, 2009 1380
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การสัมมนาของสถานศึกษาเครือข่ายโครงการ ASPnet

Oct 02, 2009 1588
การสัมมนาของสถานศึกษาเครือข่ายโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก…

ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารสำคัญของรัชกาลที่ 5

Jul 31, 2009 1021
ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารสำคัญของรัชกาลที่ 5 เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ปี 2552…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกครั้งที่ 176

Jul 16, 2009 449
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

นักวิจัยไทยได้รับทุน Young Women in Life Science 2007 จากยูเนสโก

Jul 16, 2009 498
ดร.ชะวะนี ทองพันชั่ง นักวิจัยด้านอินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ…

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติยูเนสโก

Jul 16, 2009 477
เมื่อวันที่ 14-23 มกราคม 2550 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ…

การประชุมนานาชาติด้านการศึกษา UNESCO-APEID ครั้งที่ 10

Jul 16, 2009 657
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การเปิดตัวรายงานการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชน

Jul 16, 2009 461
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ…

สรุปผลการเสวนาเพื่อหาแนวทางการดำเนินการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชน

Jul 16, 2009 462
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน)…

สป.ร่วมกับยูเนสโกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Jun 29, 2009 988
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค:การผลิต e-Learning Courseware

Mar 25, 2009 1813
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ…

การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 6

Feb 18, 2009 1083
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเครือข่ายยูเนสโกภูฏานเดินทางมาศึกษาดูงานในไทย

Feb 04, 2009 593
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเครือข่ายยูเนสโก ประเทศภูฏาน โดยมีนาย Nado Rinchen…

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการฯ กับประเทศสมาชิกยูเนสโก ประจำปี 2552

Feb 03, 2009 1039
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา…

เอกอัครราชทูตบัลแกเรีย ประจำกรุงปารีส เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Feb 03, 2009 813
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.45 น. นางอิรินา บอคโควา เอกอัครราชทูตบัลแกเรีย ณ…

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโกที่กรุงออสโล นอร์เวย์

Jan 12, 2009 862
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on…

โครงการเสวนานโยบายด้านสังคมของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Sep 30, 2008 591
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.…

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการฯ กับประเทศสมาชิกยูเนสโก ประจำปี 2551

Sep 22, 2008 697
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา…

คำแถลงของประธานคกก.แห่งชาติว่าด้วยมรดกโลกประเทศไทยในการประชุมคกก.มรดกโลกที่แคนาดา

Jul 08, 2008 1172
วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.30 น. เวลาท้องถิ่นที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา…

โครงการเจรจาความร่วมมือในการจัดทำ School Twinning กับประเทศเพื่อนบ้านและเอเชียตะวันออก

Jul 08, 2008 1723
โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

โครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส“ค่ายศิลปะ ART FOR ALL : สะพานสู่สันติภาพ”

Jun 19, 2008 2248
โครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส หรือ ค่ายศิลปะ Art for All : สะพานสู่สันติภาพ…

การประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการการประชุมระหว่างประเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 48

Jun 18, 2008 997
คณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์…

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 14 ฯ

Jun 18, 2008 777
การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก…

โครงการ The Youth and Sport in Physical Education (YSPE) “Sport for All 2008”

Jan 28, 2008 939
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

พิธีเปิดโครงการทศวรรษการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ในประเทศไทย

Dec 20, 2007 2471
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมเอสแคป ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ…

รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม UNESCO-APEID ครั้งที่ 11

Dec 13, 2007 1190
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ…

ไทยกล่าวอำลาตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของยูเนสโก

Nov 06, 2007 1293
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

ไทยได้รับเลือกตั้งในกรรมการของสภาระหว่างรัฐบาลฯ ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก

Oct 29, 2007 807
ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน…

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องให้ยูเนสโกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Oct 26, 2007 665
ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน…

รมว.ศธ. นำเสนอแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก

Oct 26, 2007 774
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

สรุปการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาในหัวข้อการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐฏิจ

Oct 20, 2007 734
เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ…

สรุปการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับสิงคโปร์

Oct 17, 2007 811
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

โครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Oct 10, 2007 1527
สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

ผู้แทนไทยใน คกก.บริหารของยูเนสโกเรียกร้องให้ยูเนสโกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Oct 08, 2007 975
ยูเนสโกจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 177 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 11 ตุลาคม…

โครงการเครือข่ายโรงเรียนยูเนสโกจัดสัมมนาโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

Aug 27, 2007 765
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ…

สรุปการสัมมนาเครือข่ายระดับชาติ 'การเสนอจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก'

Jul 12, 2007 850
คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ร่วมกับ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ…

เปิดโครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส"ค่ายศิลปะ Art for All"

May 29, 2007 1717
ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่2

Feb 27, 2007 1186
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก…
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking