unesco building

ความเป็นมา

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันย่อๆว่า ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) เป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2489 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีประเทศสมาชิก 20 ประเทศ ได้ร่วมมือกันให้สัตยาบันธรรมนูญขององค์การ ที่ว่า “สงครามเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องสร้างความหวงแหนสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วย” นอกจากนี้ธรรมนูญยังบ่งชี้ด้วยว่า “สันติภาพที่เกิดจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แท้จริงและยืนนานจากประเทศต่างๆ ในโลก สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญาและจิตสำนึกของมนุษยชาติ” สมาชิก 193 รัฐสมาชิก (Member States) และสมาชิกสมทบอีก 11 ประเทศ (Associate Members) และมีสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ อีก 199 แห่งทั่วโลก (รายชื่อสำนักเลขาฯ)ภาษาที่ใช้เป็นทางการขององค์การคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ภาษาที่ใช้ระหว่างการประชุมสมัยสามัญและคณะกรรมการบริหารคือภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย อาหรับ สเปน และจีนจุดมุ่งหมายของยูเนสโกเพื่อส่งเสริมสันติภาพ โดยส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม… ข้อมูลเพิ่มเติม...
unesco meetingroom

กลไกการดำเนินงานของยูเนสโก

กลไกการดำเนินงานของยูเนสโก องค์การยูเนสโกมีกลไกในการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การประชุมสมัยสามัญ การประชุมคณะกรรมการบริหาร และสำนักเลขาธิการยูเนสโก โดยแต่ละส่วนจะดำเนินการดังนี้ 1. การประชุมสมัยสามัญ (General Conference) ที่ประชุมสมัยสามัญ…
Thailand

กลไกการดำเนินงานระดับชาติของประเทศสมาชิก

กลไกการดำเนินงานระดับชาติของประเทศสมาชิก ธรรมนูญยูเนสโกได้กำหนดไว้ในมาตรา 7 ว่า “ประเทศสมาชิกควรจะมีการบริหารจัดการตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานสำคัญภายในประเทศในด้านการศึกษา…
July 26, 2018
IMG 2472
ข่าวยูเนสโก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnetระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)…
June 19, 2018
pic 8MOWCAP
ข่าวยูเนสโก

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ เมืองควางจู (Gwangju) สาธารณรัฐเกาหลี

1. ผู้เข้าร่วมการประชุม การประชุมคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 8 ประกอบด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งหมด 27 ประเทศ จำนวน 109 คน…

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการ

Sep 08, 2017 305
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการของ นางอีริน่า โบโกว่า (Ms.Irina…

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41

Sep 04, 2017 2367
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41ระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

Sep 04, 2017 307
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิ…

เกมออนไลน์ ชุด สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม โดย ยูเนสโก และรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

Mar 24, 2014 1320
สำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ ร่วมกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเกมออนไลน์ชุด…

การประชุมโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ

Feb 20, 2014 655
การประชุมโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ (Global forum on Media and Gender)…

การประชุมระดับนโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย

Nov 05, 2013 1348
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงนโยบายด้านการศึกษาและการ…

สรุปการสัมมนาระดับชาติ การศึกษาเพื่อปวงชน กับองค์การยูเนสโก

Aug 19, 2013 959
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ…

มรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นใหม่ของประเทศไทย

Jun 28, 2013 1749
ยูเนสโกประกาศให้ "บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์" ที่มีอายุกว่า 100…

ยูเนสโกจ่อประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

Jun 24, 2013 1546
ยูเนสโกจับมือกับโออีซีดี เตรียมทบทวนการศึกษาไทย ชี้ภาพรวมคุณภาพยังไปไม่ถึงไหน…

ยูเนสโกเผยคนรุ่นใหม่ขาดทักษะใช้ชีวิต-ทำงาน

Jun 21, 2013 992
กศน.จับมือยูเนสโก รัฐบาลญี่ปุ่น จัดประชุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตลอดชีวิต…

เปิดตัวรายงานการติดตามผลระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนปี 2555

Jan 02, 2013 1452
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ)…

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับยูเนสโกพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

Oct 29, 2012 1219
กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือยูเนสโกเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรประเทศเพื่อนบ้านเพี่อพัฒนาศูนย์การเ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 190 (เพิ่มเติม)

Oct 25, 2012 1040
การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 190 เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2555 ณ…

โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๕

Sep 21, 2012 1441
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๕ "หนึ่งนาที…

การประชุม International Task Force Meeting on Teachers for EFA

Jun 06, 2012 1777
การประชุม International Task Force Meeting on Teachers for EFA จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ -…

ผลการประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพฯ ครั้งที่ ๓

May 21, 2012 1888
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนไทย…

สมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม

May 14, 2012 1001
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช…

ยูเนสโก ประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์กับศูนย์ ICHCAP ยูเนสโก

Apr 30, 2012 1124
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ว่าด้วยยูเนสโก ประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์กับศูนย์…

การจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด

Apr 25, 2012 994
การประชุมระดับนโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก…

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือยูเนสโก ชูประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย

Mar 28, 2012 2316
กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับยูเนสโก…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 189

Mar 22, 2012 1039
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การฝึกอบรมนานาชาติว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Mar 14, 2012 880
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ…

การประชุมนานาชาติด้านการศึกษาของ UNESCO-APEID ครั้งที่ 13 และการสัมมนาระดับสูงของ World Bank - KERIS

Dec 01, 2009 3889
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ)…

สัมมนาทางวิชาการตะวันออกกลางศึกษา “หลากมิติตะวันออกกลาง: จากพรมแดนทางความรู้สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”

Nov 16, 2009 1898
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา…

รมว.ศธ.กล่าวปราศรัยในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 35

Oct 09, 2009 1435
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การสัมมนาของสถานศึกษาเครือข่ายโครงการ ASPnet

Oct 02, 2009 1638
การสัมมนาของสถานศึกษาเครือข่ายโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก…

ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารสำคัญของรัชกาลที่ 5

Jul 31, 2009 1070
ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารสำคัญของรัชกาลที่ 5 เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ปี 2552…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกครั้งที่ 176

Jul 16, 2009 505
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

นักวิจัยไทยได้รับทุน Young Women in Life Science 2007 จากยูเนสโก

Jul 16, 2009 552
ดร.ชะวะนี ทองพันชั่ง นักวิจัยด้านอินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ…

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติยูเนสโก

Jul 16, 2009 530
เมื่อวันที่ 14-23 มกราคม 2550 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ…

การประชุมนานาชาติด้านการศึกษา UNESCO-APEID ครั้งที่ 10

Jul 16, 2009 706
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การเปิดตัวรายงานการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชน

Jul 16, 2009 515
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ…

สรุปผลการเสวนาเพื่อหาแนวทางการดำเนินการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชน

Jul 16, 2009 515
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน)…

สป.ร่วมกับยูเนสโกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Jun 29, 2009 1039
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค:การผลิต e-Learning Courseware

Mar 25, 2009 1866
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ…

การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 6

Feb 18, 2009 1130
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเครือข่ายยูเนสโกภูฏานเดินทางมาศึกษาดูงานในไทย

Feb 04, 2009 644
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเครือข่ายยูเนสโก ประเทศภูฏาน โดยมีนาย Nado Rinchen…

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการฯ กับประเทศสมาชิกยูเนสโก ประจำปี 2552

Feb 03, 2009 1086
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา…

เอกอัครราชทูตบัลแกเรีย ประจำกรุงปารีส เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Feb 03, 2009 864
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.45 น. นางอิรินา บอคโควา เอกอัครราชทูตบัลแกเรีย ณ…

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโกที่กรุงออสโล นอร์เวย์

Jan 12, 2009 918
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on…

โครงการเสวนานโยบายด้านสังคมของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Sep 30, 2008 647
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.…

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการฯ กับประเทศสมาชิกยูเนสโก ประจำปี 2551

Sep 22, 2008 744
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา…

คำแถลงของประธานคกก.แห่งชาติว่าด้วยมรดกโลกประเทศไทยในการประชุมคกก.มรดกโลกที่แคนาดา

Jul 08, 2008 1226
วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.30 น. เวลาท้องถิ่นที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา…

โครงการเจรจาความร่วมมือในการจัดทำ School Twinning กับประเทศเพื่อนบ้านและเอเชียตะวันออก

Jul 08, 2008 1787
โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

โครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส“ค่ายศิลปะ ART FOR ALL : สะพานสู่สันติภาพ”

Jun 19, 2008 2306
โครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส หรือ ค่ายศิลปะ Art for All : สะพานสู่สันติภาพ…

การประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการการประชุมระหว่างประเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 48

Jun 18, 2008 1047
คณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์…

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 14 ฯ

Jun 18, 2008 830
การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก…

โครงการ The Youth and Sport in Physical Education (YSPE) “Sport for All 2008”

Jan 28, 2008 995
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

พิธีเปิดโครงการทศวรรษการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ในประเทศไทย

Dec 20, 2007 2527
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมเอสแคป ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ…

รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม UNESCO-APEID ครั้งที่ 11

Dec 13, 2007 1240
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ…

ไทยกล่าวอำลาตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของยูเนสโก

Nov 06, 2007 1347
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

ไทยได้รับเลือกตั้งในกรรมการของสภาระหว่างรัฐบาลฯ ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก

Oct 29, 2007 850
ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน…

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องให้ยูเนสโกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Oct 26, 2007 720
ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน…

รมว.ศธ. นำเสนอแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก

Oct 26, 2007 826
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

สรุปการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาในหัวข้อการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐฏิจ

Oct 20, 2007 791
เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ…

สรุปการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับสิงคโปร์

Oct 17, 2007 868
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

โครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Oct 10, 2007 1583
สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

ผู้แทนไทยใน คกก.บริหารของยูเนสโกเรียกร้องให้ยูเนสโกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Oct 08, 2007 1026
ยูเนสโกจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 177 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 11 ตุลาคม…

โครงการเครือข่ายโรงเรียนยูเนสโกจัดสัมมนาโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

Aug 27, 2007 823
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ…

สรุปการสัมมนาเครือข่ายระดับชาติ 'การเสนอจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก'

Jul 12, 2007 902
คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ร่วมกับ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ…

เปิดโครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส"ค่ายศิลปะ Art for All"

May 29, 2007 1770
ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่2

Feb 27, 2007 1243
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก…
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking