Arequipa Peru 10 oct 2016ตามที่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และนางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค (6AEMM) ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2559 และการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคและการประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาของเอเปค ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองอาเรกีปา สาธารณรัฐเปรู นั้น
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอเรียนสรุปผลการประชุม ดังนี้
1. การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค
1.1 เริ่มประชุมในช่วงบ่ายของวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดยมี นาย Walter Twanama ผู้ประสานงานคณะทำงานด้านการศึกษาเปรู กล่าวเปิดการประชุม ร่วมกับผู้แทนสหพันธรัฐรัสเซีย ผู้แทนประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค และผู้ประสานงานคณะทำงานด้านการศึกษาเอเปค ซึ่งการประชุมนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 18 เขตเศรษฐกิจ (ออสเตรเลีย บูรไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไทเป สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และประเทศไทย)
1.2 ผู้ประสานงานคณะทำงานด้านการศึกษาเอเปคกล่าวรายงานสรุปผลการประชุมวางแผนการเตรียมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2559 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หัวข้อการประชุมฯ จะเน้นให้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัมนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความั่นคงทางเศรษฐกิจของเอเปค เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเอเปค ซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค นอกจากนี้ ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค จะมีการจัดทำรายงานสถานะการศึกษาของเอเปค
1.3 ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับร่างกำหนดการประชุม 6AEMM โดยหัวข้อการประชุม คือ “Inclusive and Quality Education” และหัวข้อย่อยที่จะใช้ในการประชุม มี 3 ประเด็น ดังนี้
• Competence Individual Pathways for Education, Higher Education & Technical and Vocational Education and Training (TVET)
• Innovation STI in Education and reduction of gaps
• Employability Developing Cooperation for Economic Growth
ในส่วนของเนื้อหาที่จะมีการแลกเปลี่ยนสนทนากันระหว่างเขตเศรษฐกิจ จะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่แต่ละเขตเศรษฐกิจจะให้ความสนใจ และจัดส่งเอกสารหัวข้อมายังฝ่ายเลขานุการเอเปคต่อไป
1.4 ดร. Wang Yan ผู้ประสานงานคณะทำงานด้านการศึกษา นำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเอเปค (APEC Education Strategy) โดยในแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดให้แต่ละเขตเศรษฐกิจเน้นเฉพาะหัวข้อที่เขตเศรษฐกิจตนสนใจ ประมาณ 1 - 2 หัวข้อ ที่มีการวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางที่เอเปคจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาให้สำเร็จ นอกจากนี้ ขอให้แต่ละเขตเศรษฐกิจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาของตน เพื่อให้เขตเศรษฐกิจอื่น ๆ สามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นไปศึกษาและปรับใช้ให้เข้ากับบริบทด้านการศึกษาของตนเองได้ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ จะนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปคในเดือนตุลาคมนี้
สำหรับการดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเอเปค ออสเตรเลียได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1 ในช่วง
ต้นเดือนสิงหาคม 2559 และรัสเซีย เสนอที่จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่รัสเซียจะจัดการประชุมด้านอุดมศึกษาด้วย
1.5 ดร. Wang Yan นำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำ Baseline Report และความคืบหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำ Baseline Report มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแต่ละเขตเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของแต่ละเขตเศรษฐกิจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบการศึกษา ความรู้ด้านการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของแต่ละเขตเศรษฐกิจ จะสามารถทำให้แต่ละเขตเศรษฐกิจเกิดความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดร. Wang ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 8 พฤษภาคม จะขอเชิญแต่ละเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำ Baseline Report เพิ่มเติมด้วย
1.6 การนำเสนอรายงานเรื่อง APEC Education Cooperation Project (ECP) ของเกาหลี
ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค ในเดือนตุลาคม เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ เกาหลีแจ้งว่าในรายงานดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ประมาณไม่เกิน 100 หน้า) และจัดรีบดำเนินการจัดส่งให้แต่ละเขตเศรษฐกิจศึกษารายงานดังกล่าวก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละเขตเศรษฐกิจจะต้องรับรองในเดือนตุลาคม
1.7 กำหนดการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• รัสเซีย จะจัดโครงการ Young Leader APEC ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2559 ที่เมือง Ufa โดยจะเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 25 - 35 ปีจากแต่ละเขตเศรษฐกิจมาเข้าร่วมการประชุม
• จีน จะจัด Model APEC โดยในปีนี้ จะจัดในหัวข้อ “a Model AEMM Youth Forum”โดยจะจัดส่งจดหมายเชิญไปยังแต่ละเขตเศรษฐกิจประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้
• สหรัฐอเมริกา จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับเรื่อง STEM .....
2. การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 38 (HRWWG 38) เริ่มประชุมในช่วงเช้าของวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 โดยเป็นการประชุมด้านเทคนิคของเอเปค และในช่วงบ่ายเริ่มการประชุมเต็มคณะของการประชุมคณะ HRWWG
2.1 การประชุมเต็มคณะ HRWWG ได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Daniel Maurate รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและส่งเสริมการจ้างงานเปรู เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 เขตเศรษฐกิจ (ออสเตรเลีย บูรไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ไทเป สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และประเทศไทย) โดยรัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาการจ้างงานของเปรู รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและการเตรียมเยาชนเพื่อให้พร้อมรับเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งกระทรวงแรงงานและส่งเสริมการจ้างงานเปรู มีการจัดตลาดนัดแรงงาน เพื่อเป็นหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นความสนใจ ให้ความรู้ และฝึกทักษะให้แก่เยาวชนเพื่อสร้างความพร้อมให้เยาวชนเหล่านั้นมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถเข้าทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป
2.2 Ms. Daria Rybakova ปฏิบัติหน้าที่ HRDWG Lead Shepherd กล่าวเปิดการประชุม
2.3 Mrs. Monica Medina HRDWG Co-Lead บรรยายให้ที่ประชุมฟังเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของเอเปคใน 4 หัวข้อหลัก คือ 1) Advancing REI and Quality Growth 2) Enhancing the Regional Food Market 3) Towards the Modernization of MSMES in the Asia-Pacific 4) Developing Human Capital
2.4 Mrs. Marita Puertas ประธาน SOM ได้กล่าวถึง The APEC 2016 Priorities
2.5 ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวาระการประชุมที่สำคัญใน APEC Leaders’ Meeting 2015 และผลการดำเนินงาน
3. การประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2559
3.1 Dr. Wang Yen ผู้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาของเอเปค เป็นประธานการประชุมฯ ขอให้ผู้แทนเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในเอเปค ซึ่งแต่ละเขตเศรษฐกิจได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
3.2 ผู้แทนสำนักเลขาธิการเอเปค ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานด้านการศึกษาของเอเปค ปี 2559 ระยะที่ 1 ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้นำเสนอโครงการและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ โดยในส่วนของประเทศไทยมีโครงการ Textbook Development for Energy Efficiency, Energy Security and Energy Resiliency ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น และอยู่ระหว่างการดำเนินการ
4. ข้อคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงาน
ควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดทำโครงการการศึกษาของประเทศไทยตามแผนงานด้านการศึกษาของเอเปค อาทิ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนเพื่อการว่าจ้างงาน การสร้างนวัตกรรม การจัดการศึกษาข้ามพรมแดน การพัฒนาสมรรถนะ การสร้างนวัตกรรม ฯลฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอโครงการดังกล่าว

**************************************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 พฤษภาคม 2559


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking