Loading color scheme

ประกาศการขยายกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2556ประกาศการขยายกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัคร
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556

------------------

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556 โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร วิธีการสมัคร วิธีส่งใบสมัคร กำหนดการรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และการคัดเลือก นั้น

เนื่องจากช่วงเวลาการประกาศและการรับสมัคร เป็นช่วงวันหยุดราชการหลายวัน ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการประกาศรับสมัครทุนดังกล่าวมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงพิจารณาขยายกำหนดการรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และวันสอบข้อเขียน ดังนี้  

กำหนดการรับสมัคร   วันที่ 10-26 เมษายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th

วันสอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลาหลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกผู้สมัคร

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียมาเลเซียแจ้งว่า มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2556 จำนวน 60 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทยและศึกษาอยู่ในประเทศไทย
2. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. มีผลการศึกษาดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความสามารถในการเขียนภาษาอาหรับและทักษะทางด้านอัลกุรอาน
5. มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬา สังคม ชมรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมด้านบริการสังคม จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะความเป็นผู้นำ หัวหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ครอบครัว/ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท/ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555)
8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง


หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)


วิธีการสมัคร

1.
ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง
ได้ที่

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
1.2 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
1.3 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
   

2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bic.moe.go.th

2.1 ใบสมัคร    ดาวน์โหลด
2.2 หนังสือรับรองรายได้   ดาวน์โหลดวิธีส่งใบสมัคร

1. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่งใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน 
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02 281 7070 
โทรสาร 02 281 7112
   
2. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งใบสมัครที่
สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 
โทร  02 288 5914  โทรสาร 0 2288 5912 
   
3. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียนเทศบาล) ส่งใบสมัครที่
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
   
4. นักเรียนโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งใบสมัครที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
   


การคัดเลือก


1. กระทรวงศึกษาธิการจะจัดสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ จำนวน 100 ข้อ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงสุด 80 คน (ชาย 40 คนแรก และหญิง 40 คนแรก) จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   

หมายเหตุ

ผู้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์กรุณาส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 02 281 6370 ต่อ 111 หรือหน่วยงานต้นสังกัด

--------------------