Loading color scheme

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัย ประจำปี 2557

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัย ประจำปี 2557


กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ตามประเภทของทุนการศึกษา ดังนี้


1. ปริญญาตรี (Undergraduate Students) จำนวน 19 ทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 ปี แต่สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ฯ ระยะเวลา 7 ปี (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) เริ่มปีการศึกษาในเดือนเมษายน 2557


คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2557)
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำหนดจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2557
คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.80 ขึ้นไป  ยกเว้น คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.30 ขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1/ระดับ 2 หรือ N1/ N2 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.50 ขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 หรือ N3 / N 4


2. นักศึกษาวิจัย (Research Students) จำนวน 35 ทุน เพื่อศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)  เริ่มปีการศึกษาในเดือนเมษายน 2557


คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2557)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
ถ้าจบการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี 3.25 ขึ้นไป และ ปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป  ยกเว้น 

(1) คะแนนเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป ในระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์

(2) คะแนนเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 หรือ N 1 

(3) คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ หรือ N 2 

(4) คะแนนเฉลี่ย 3.15 ขึ้นไป ในระดับ ปริญญาตรี สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 หรือ N 3 หรือ N 4 

(5) สอบผ่าน EJU ได้คะแนน 2.60 ขึ้นไปทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครสมัครพร้อมทั้งเอกสารไปยังสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.th.emb-japan.go.jp/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กำหนดรับสมัครพร้อมทั้งเอกสาร ระหว่างวันที่ 3 7 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. และกำหนดให้มีการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ/หรือคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสอบข้อเขียนตามสาขาที่สมัครแยกตามประเภท ดังนี้


               นักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)  ใช้ภาษาอังกฤษในการสอบ
1. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สอบ 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิทยาศาสตร์ สอบ 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี และเลือกสอบระหว่างฟิสิกส์ หรือชีววิทยา
3. สอบภาษาญี่ปุ่น (เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีความประสงค์จะประเมินความสามารถและทักษะภาษาญี่ปุ่น)

               นักศึกษาวิจัย (Research Students)  ใช้ภาษาอังกฤษในการสอบ
1. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ A  (สาขาวิชาอื่นๆนอกจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี บริหารธุรกิจ) สอบ 1 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  และผู้ที่เลือกสาขาญี่ปุ่นศึกษาต้องสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วย
2. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ B  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ) สอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
3. สาขาวิทยาศาสตร์ สอบ 3 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเคมี หรือฟิสิกส์ หรือชีววิทยา
4. สอบภาษาญี่ปุ่น (เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีความประสงค์จะประเมินความสามารถและทักษะภาษาญี่ปุ่น)

***********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 พ.ค. 2556