Loading color scheme

ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ปีการศึกษา 2556 2557

ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ปีการศึกษา 2556 – 2557


 รัฐบาล โมร็อกโกได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก ในประเทศโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 จำนวน 15 ทุน โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษาดังนี้

คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครต้องสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาใดก็ได้
3. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอาหรับในระดับดี
หลักฐานการสมัคร จำนวน 2 ชุด (แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ) ดังนี้
1. ใบสมัคร (สำเนาได้จากเว็บไซด์ www.amci.ma  www.enssup.gov.ma  http://www.dfc.gov.ma/ และ  www.men.gov.ma)
2. สำเนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา
3. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
4. สำเนาสูติบัตร
5. สำเนาหนังสือเดินทาง
6. ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง
7. รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ต  จำนวน 3 รูป
8. สำหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือสำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาปริญญาตรี และสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา และสำเนาวิทยานิพนธ์
9. ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องยื่นเอกสารโครงการเสนอวิทยานิพนธ์

ทุนที่ได้รับ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 750 ดีร์แฮม หรือประมาณ 96 ดอลลาร์สหรัฐ และรับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
แต่ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
ผู้สมัครสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ www.amci.ma  www.enssup.gov.ma  http://www.dfc.gov.ma/ และ www.men.gov.ma)  หรือสอบถามที่  02–6285646  ต่อ 111 หรือ  02-643-5000  ต่อ 12092 และส่งเอกสารไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
หมายเหตุ  การเรียนการสอนในโมร็อกโกส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคนิค และเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาที่ไม่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ดีเพียงพอ จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส 1 ปี ที่สถาบันภาษาต่างประเทศ กรุงราบัต และเมื่อสอบผ่าน จึงจะได้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในสาขาที่จะเข้าเรียน ตามเงื่อนไขที่สถาบันการศึกษาที่จะเข้าเรียนกำหนดไว้และมีที่ว่างให้เข้าเรียน สำหรับการเรียนการสอนในสาขาศาสนา และอักษรศาสตร์ ซึ่งใช้ภาษาอาหรับ ผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาดังกล่าวควรมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กรกฎาคม 2556