Loading color scheme

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับข้าราชการพลเรือน

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับข้าราชการพลเรือน The Young Leaders’ Program (YLP)

(School of Government) ประจำปีการศึกษา 2557

----------------

            ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือน จำนวน 1 ทุน ในปีการศึกษา 2557 (2014) โดยมีระยะเวลาการศึกษาจำนวน 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ในสาขา Public Administration หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

            คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

1.      เป็นข้าราชการพลเรือน ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลาโหม

2.      มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557)

3.      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดีหรือดีมาก 

4.      มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการพลเรือนไมน้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

5.      มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 (Paper-based) หรือ 213 (Computer-based) หรือ 79 (Internet-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

6.      มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

            ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุน สามารถขอรับใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ กลุ่มบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 8 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยนำผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุข้างต้น ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และสามารถส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ไปยังกลุ่มบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2556 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยสำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเอกสารเป็นสำคัญ หรือหากผู้สมัครนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณสำนักงาน ก.พ. ประทับตราเอกสารเป็นสำคัญ

            ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ หรือสอบถามไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงาน ก.พ. โทร. 02 547 1955 หรือ www.ocsc.go.th หัวข้อทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ) 

- รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

- หนังสืออนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน คลิก

--------------------------------------------

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทวงศึกษาธิการ

3 กันยายน 2556