Loading color scheme

การพัฒนาองค์กรของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

OD_250_x_188
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ เสริมสร้างกระบวนทัศน์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่างประเทศ” ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ โดยมีนายอิศร  ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และหน่วยงานองค์กรหลักที่สนใจจำนวน ๖๐ คน

 สำหรับสาระสำคัญของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเทคนิคในการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี ตั้งแต่การยกร่างเอกสารราชการ การรับรองแขกต่างประเทศ การเตรียมการสำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศประเภทต่างๆ รวมทั้งเอกสารข้อมติของการประชุม ปฏิญญาและบันทึกความตกลง ฯลฯ ทั้งนี้วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงประกอบการบรรยายได้อย่างน่าสนใจ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.