Loading color scheme

KM สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ครั้งที่ 3

KM3-3_250_x_188
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ โดยมีนายไพศาล วิศาลาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม KM ครั้งนี้กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพ โดยพี่หมู (นางยุวดี ภูริโภไคย) หัวหน้ากลุ่มฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม PMQA ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และน้องทัย (นายอุทัย ศาลางาม) น้องใหม่คนเก่งของสต.สป. ผลผลิตของโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ได้สรุปถึงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ปี 2554 ดังนี้ อ่านต่อ


ข้อมูล : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
             กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ