E-Book

 

  picebook1                                         picebook2                                      picebook3
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

 

แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

               แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
           
  picebook4   picebook5   picebook6
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับเต็ม)

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2546)

           
  picebook7   picebook8   bloggif 5acb1f9b3de55
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ราชกิจจานุเบกษากฏกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561

           
  bloggif 5adeaa5be70cf   bloggif 5afa5fec8d57d   bloggif 5b0bcb5da9304
 

รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ.2561

 

ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกรม
การปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561

           
  BIC MAnual 22 5 61   thai education in brief 2017   bloggif 5b8e379c366d3
 

Bureau of Internattional Cooperation
Ministry of Education THAILAND

  Thai Education in Brief 2017     MYSTIEK ANTISEMITISME
           
   bloggif 5b8e3b9ce6d18    front cover    
 

The Glorious History of Kushana Empire

   45 ปี กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ : จุดเริ่มต้นของงานการต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ    

                                      

 

 


© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking